ราชกิจจาฯ ประกาศกฎหมายลูก PDPA 4 ฉบับ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎหมายลูก PDPA 4 ฉบับ

วันที่ 21 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกฎหมายลำดับรอง ภายใต้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1.ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2565

2.ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

 
3.ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

   
4.ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2565