“ประยุทธ์” ย้ำชัดดีเดย์ 1 มิ.ย.65 บังคับใช้กม.ส่วนบุคคลฯ เตรียม 4 ระบบโมเดลนำร่อง

“ประยุทธ์” ย้ำชัดดีเดย์ 1 มิ.ย.65 บังคับใช้กม.ส่วนบุคคลฯ เตรียม 4 ระบบโมเดลนำร่อง

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานสัมมนาแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ว่า ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนนี้ บังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกําหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนทั่วไปได้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ คำนึงถึงต้นทุนของผู้ประธุรกิจรายย่อย จึงได้ดำเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จัดทำโครงการแพลตฟอร์มภาครัฐ 4 ระบบปฏิบัติงานเพื่อนำร่องให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปใช้บนคลาวด์กลางภาครัฐ เพื่อลดต้นทุน และเพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวจะพร้อมใช้ก่อนสิ้นปี 2565

โดยการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล เป็นสิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้ความสําคัญควบคู่ไปกับการผลักดันเรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรม และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยนับเป็นหนึ่งในชุดกฎหมายดิจิทัลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมในการใช้บริการออนไลน์ในชีวิตประจําวัน โดยออกแบบระบบปฏิบัติงานทั้งสิ้น 4 ระบบ สอดรับกับหน้าที่ของภาครัฐภายใต้กฎหมายฉบับนี้

ประกอบด้วย 1.ระบบบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 2.ระบบบริหารจัดการความยินยอม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 3.ระบบจัดการการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ 4.ระบบจัดการการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ภายใน 72 ชั่วโมง

“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประเทศชาติ ได้แก่ ประชาชน รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดแจ้ง และมีสิทธิต่างๆ ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จะมีมาตรฐานการจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล และระดับประเทศ จะมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สอดคล้องหลักการสากล เป็นต้น” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว