สั่งปรับค่าฝุ่น พีเอ็ม 2.5 ลดเหลือ 37.5 เท่ามาตรฐานอเมริกา-ยุโรป

สั่งปรับค่าฝุ่น พีเอ็ม 2.5 จากไม่เกิน 50 ไมโครกรัม ลดเหลือ 37.5 ไมโครกรัม เทียบเท่ามาตรฐานอเมริกา และยุโรป บังคับใช้อีก 1 ปี ให้ทุกหน่วยพร้อมรับมือ

 

วันที่ 19 พ.ค.2565 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ภายหลังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติกำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ใหม่ โดยจากเดิมค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มคก./ลบ.ม.) ปรับเปลี่ยนลดลง เป็น 37.5 มคก./ลบ.ม.

โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิ.ย. 2566 และค่าเฉลี่ยรายปี จากเดิม 25 มคก./ลบ.ม. เป็น 15 มคก./ลบ.ม. โดยจะมีผลบังคับใช้ในทันทีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าอีกประมาณ 2-3 เดือนนี้ เพื่อให้เทียบเท่าต่างประเทศ

การปรับปรุงค่ามาตรฐานดังกล่าว เนื่องจากมีการใช้ค่ามาตรฐานมานานกว่า 10 ปี จึงควรปรับปรุงให้มีความเข้มข้นและเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ.2535

โดยถือเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และให้เทียบเท่าอยู่ในกลุ่มเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศกลุ่มอาเซียน ลำดับต้นๆ ได้แก่ สิงค์โปร์ มาเลเซีย รวมถึงไต้หวัน

สำหรับค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดลดลงเหลือ 37.5 มคก./ลบ.ม. ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อีกประมาณ 1 ปี นั้น หลังจากนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ซึ่งต้องดำเนินการกันอย่างเข้มข้น เพื่อให้ค่าฝุ่น PM2.5 เหลือตามค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม. จะเป็นการเพิ่มระดับการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยคำนึงถึงความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคม