กทม. พร้อม 100% ชวนปชช.มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 22 พ.ค.นี้ ทุกหน่วยเลือกตั้ง!

กทม. พร้อม 100% ชวน ปชช.มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 22 พ.ค.นี้ ทุกหน่วยเลือกตั้ง!

 

วันที่ 19 พฤษภาคม ที่ห้องบางกอกไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (กทม.) นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น กทม. (กกต.ทถ.กทม.) ตรวจเยี่ยมการซ้อมการประมวลผลลงคะแนน และทดสอบระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

นางสุธาทิพย์กล่าวว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้สนับสนุนการดำเนินการการเลือกตั้งฯ ตามที่ กกต.ทถ.กทม. มอบหมาย ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วในทุกด้าน เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อย สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทุกขั้นตอน

นางสุธาทิพย์กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการนับคะแนน และการรายงานผลคะแนนในการเลือกตั้งฯ ครั้งนี้ จะเป็นการนับคะแนนพร้อมกันทั้งในส่วนของผู้สมัครผู้ว่าฯและ ส.ก.ที่หน่วยเลือกตั้ง แยกกระดานคะแนนผู้ว่าฯกับ ส.ก. ซึ่งได้กำชับให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับการนับคะแนนที่มีโทนเสียงต่างกัน หรืออาจใช้ผู้นับคะแนนเป็นเพศหญิงและชาย เพื่อป้องกันความสับสน เมื่อแต่ละหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนแล้วเสร็จให้นำหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งแบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งมาส่งที่สำนักงานเขต โดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแต่ละเขตจะมีการบันทึกข้อมูลผลคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งผ่านทางระบบประมวลผลคะแนน

ซึ่งจะถูกส่งไปยังศูนย์ประมวลผลใหญ่ เพื่อรวบรวมและประมวลผลในภาพรวมของ 50 สำนักงานเขตที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และ ส.ก.โดยกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งติดตั้งจอรายงานผลคะแนนให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้ติดตามบริเวณลานช้าง และโถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา

“ด้านบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 167,298 คน ประกอบด้วย กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 61,353 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 13,634 คน อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 13,634 คน เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 405 คน ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 78,272 คน” นางสุธาทิพย์กล่าว และว่า ส่วนด้านวัสดุอุปกรณ์ หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน ป้ายกระดานสำหรับปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และ ส.ก.ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จะได้ตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ทั้งหมด ณ สำนักงานเขตเพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งในวันถัดไป

นางสุธาทิพย์กล่าวอีกว่า ส่วนการเตรียมการด้านสถานที่ กรุงเทพมหานคร โดย 50 สำนักงานเขต ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 6,817 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในอาคาร 2,956 หน่วย และเป็นเต็นท์ 3,861 หน่วย จัดเตรียมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งระดับเขต สถานที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง สถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งก่อนวันเลือกตั้ง และหลังวันเลือกตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ฝ่ายประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง กล่าวว่า การประมวลผลคะแนน จะเริ่มต้นหลังสำนักงานเขตบันทึกผลคะแนนแต่ละหน่วยเลือกตั้งผ่านระบบแล้วเสร็จก่อนที่จะส่งผลคะแนนทั้งหมดมาประมวลผลที่ศูนย์ประมวลผลใหญ่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. (ดินแดง)