อย่างเหงา! เวทีถามมา-ตอบไป วิจารณ์แซ่ด ปชช.ไม่สนใจ “ประยุทธ์” คนร่วมงานโหรงเหรง

เหงาเลย! เวทีถามมา-ตอบไปโหรงเหรง วิจารณ์สนั่น ประชาชนไม่สนใจฟัง บิ๊กตู่ ด้านเจ้าตัว เปิดหัวรำลึกความหลังตั้ง คสช.ก่อการยึดอำนาจ อ้างบ้านเมืองไม่สงบ

 

วันที่ 19 พ.ค. 2565 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้างสรรพสินค้าสยาม พารากอน กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” (Better Thailand Open Dialogue)

แม้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว แต่ปรากฎว่า จนถึงเวลาและพล.อ.ประยุทธ์ เดินทางมาถึง เก้าอี้ผู้เข้าร่วมงานยังว่างเกือบครึ่ง จนเจ้าหน้าที่ต้องขอให้สื่อมวลชน และฝ่ายเจ้าหน้าที่มานั่งแทน แต่ก็ยังคงโหรงเหรง จนมีบางคนระบุว่า เป็นเพราะประชาชนไม่ให้ความสนใจที่จะฟังการถามตอบของพล.อ.ประยุทธ์

การจัดงานดังกล่าวมีขึ้นวันที่ 19-20 พ.ค. จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวบนเวทีทันทีว่า ตนย้อนคิดเสมอ ถึงวันที่ผมตัดสินใจเข้ามาบริหารประเทศเมื่อ 7 ปีก่อน วันนั้นประเทศไทยมีการแบ่งขั้ว สลับกันต่อต้าน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นต่อเนื่องนับ 10 ปี เป็นเหตุให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปไม่ได้ คนไทยไม่มีความสุข และประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นคนป่วยแห่งเอเชีย ซึ่งวันนี้ พวกเราหลายคนอาจจะลืมกันไปแล้ว และเมื่อตัดสินใจไปแล้ว ตนได้เดินหน้าทำให้ดีที่สุด

“การมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าใจดีว่าต้องแลกกับ การถูกกล่าวหาว่าประเทศเราไม่เป็นประชาธิปไตย ในเวลานั้น คสช.ได้พยายามพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่า ทุกคนมีเสรีภาพทางความคิด ภายใต้กรอบกฎหมายที่ผ่อนปรนกับทุกฝ่ายมากที่สุด ในช่วงเป็นรัฐบาล คสช. มีอำนาจพิเศษมากมาย แต่ผมก็ไม่ได้ใช้ในทุกกรณี ใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาเท่านั้น ในส่วนของกระบวนการยุติธรรม การตรวจสอบต่างๆ องค์กรอิสระยังคงทำหน้าที่เป็นอิสระ โดยผมจะไม่เข้าไปก้าวล่วงการทำหน้าที่ใดๆ”

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการเข้ามาในช่วงนั้น เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของประเทศ บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ และทำให้นานาชาติเกิดความเชื่อมั่นประเทศไทย ทุกคนได้เห็นว่าในช่วงหลังจากนั้น รัฐบาลไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามากว่า 40 ล้านคน ในช่วงนั้น รัฐบาลได้บริหารประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การสร้างบ้านสร้างชาติให้เป็นบ้านที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ จำเป็นต้องมีมาสเตอร์แพลน ซึ่งคือยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีระหว่างปี พ.ศ.2561-2580 ประกอบด้วย 1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างสามารถในการแข่งขัน 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5.ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

นายกฯ กล่าวว่า เมื่อเข้าสู่รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งในปี 2562 ตนมีโอกาสกลับมาสานต่อการบริหารภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน ตนและรัฐมนตรีทุกคน ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาประเทศ ให้กับหน่วยงานของรัฐ ทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติตาม โดยจะมีการวัดผลและทบทวนแผนอย่างสม่ำเสมอ ตามสถานการณ์และความจำเป็นของประเทศ

นายกฯ กล่าวว่า ในช่วงนั้น แม้หลายประเทศ รวมถึงไทยจะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ แต่ประเทศไทยยังเติบโตได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งระหว่างนั้น รัฐบาลพยายามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเดิม พร้อมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถ สร้างอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต เพื่อให้สอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ใช้เวทีเสวนาดังกล่าวชี้แจงผลงานต่างๆ ที่ผ่านมา