ผลวิจัย ม.รังสิตชี้ คนกรุงเทพฯ 97.8% อยากให้ผอ.เขต มาจากการเลือกตั้ง-ทวงคืน ส.ข.

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม รศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เปิดเผยข้อมูลจากงานวิจัยของนายภาณุพัฒน์ เหลือพร้อม นางสาวพิมพ์ณัฐชยา โรจนโยทิน นางสาวฐรดา สิรปวเรศ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เรื่อง “ทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565” เจาะลึกเขตดอนเมือง เขตพระนคร และเขตจอมทอง ตามลำดับ ซึ่งเก็บแบบสอบถามผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปีขึ้นไป เขตละ 400 คน รวม 1,200 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 16 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2565 โดยมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับที่มาของผอ.เขตและ ส.ข.
.
สรุปภาพรวม ดังนี้
.
1. คนกรุงเทพฯ เห็นด้วยให้ผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต ของ กทม. มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสูงมากถึง 97.8% ไม่เห็นด้วย 0.4% ไม่มีความเห็น 1.8%
2. คนกรุงเทพฯ เห็นด้วยให้สมาชิกสภาเขตทั้ง 50 เขต มาจากการเลือกตั้งของประชาชน สูงมากถึง 97.7% ไม่เห็นด้วย 0.6% ไม่มีความเห็น 1.7%
3. รัฐบาลรัฐประหาร คสช. ยกเลิกการมี ส.ข. เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความต้องการของประชาชนกรุงเทพฯ

.

รศ.ดร.ธำรงศักดิ์ ยังเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ด้านเพศ ชาย 554 คน 46.2% หญิง 618 คน 51.5% เพศทางเลือก 28 คน 2.3%
.
ด้านอายุ Gen Z (อายุ 18-25 ปี) 300 คน 25.0% Gen Y (อายุ 26-42 ปี) 572 คน 47.6% Gen X (อายุ 43-57 ปี) 247 คน 20.6% Gen Baby Boomer ขึ้นไป (อายุ 58 ปีขึ้นไป) 81 คน 6.8%
ด้านการศึกษา ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 10 คน 0.8% มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 179 คน 14.9% อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 412 คน 34.3% ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 506 คน 42.2% สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 93 คน 7.8%
.
ด้านรายได้ รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 มี 86 คน 7.1% รายได้ 10,001-20,000 มี 498 คน 41.5% รายได้ 20,001-30,000 มี 404 คน 33.7% รายได้ 30,001-40,000 มี 130 คน 13% รายได้ตั้งแต่ 40,001 ขึ้นไป มี 56 คน 4.7%
.
ด้านอาชีพ นักเรียนนักศึกษา 154 คน 12.8% พนักงานเอกชน 416 คน 34.7% รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 171 คน 14.2% เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 131 คน 10.9% ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 199 คน 16.6% พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 93 คน 7.8% อื่นๆ 36 คน 3.0%
.
คำถาม 1. ท่านคิดว่าผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต ของ กทม. ควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือไม่ (รวม 1,200 คน)
เห็นด้วย 1,173 คน 97.8%
ไม่เห็นด้วย 5 คน 0.4%
ไม่มีความเห็น 22 คน 1.8%
.
(หมายเหตุ : ผู้อำนวยการเขตมีหน้าที่บริหารงานเขตนั้นเป็นตำแหน่งของข้าราชการประจำตลอดมา ขณะที่ทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ มีจำนวนประชากรและขนาดเศรษฐกิจในระดับเทศบาลนครขนาดใหญ่)
.
คำถาม 2. ท่านคิดว่าควรมีสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ทั้ง 50 เขตที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือไม่ (รวม 1,200 คน)
เห็นด้วย 1,172 คน 97.7%
ไม่เห็นด้วย 7 คน 0.6%
ไม่มีความเห็น 21 คน 1.7%
.
(หมายเหตุ : สมาชิกสภาเขตทั้ง 50 เขต มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมแนะนำเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตที่เป็นข้าราชการประจำให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน รัฐบาลรัฐประหาร คสช. 2557 ได้ยกเลิก ส.ข. ด้วยกฎหมายปกครองท้องถิ่นฉบับแก้ไขเมื่อต้นปี 2562)