80 ปี ไทยประกันชีวิต ส่งมอบความรู้สู่เยาวชน 80 โรงเรียน / ข่าวเด่น

 

 

80 ปี ไทยประกันชีวิต

ส่งมอบความรู้สู่เยาวชน 80 โรงเรียน

 

5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนายวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการอำนวยการและบรรณาธิการ นสพ.มติชน ในฐานะผู้แทนเครือมติชน จัดโครงการวาระพิเศษ “80 ปีไทยประกันชีวิต ส่งมอบความรู้ สู่เยาวชน 80 โรงเรียน” ในการส่งมอบหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค จำนวน 80 ชุด และสมาชิกนิตยสารในเครือมติชน 3 ฉบับ ระยะเวลา 1 ปี แก่ห้องสมุดโรงเรียน 80 โรงเรียนทั่วประเทศ

จากซ้ายไปขวา – คุณสุดารัตน์ วันเพ็ญ รอง กจก.ฝ่ายการตลาดและโฆษณา บมจ. มติชน, คุณฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), คุณดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), คุณวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการอำนวยการ และบรรณาธิการ นสพ.มติชน, คุณชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานที่ปรึกษา บจก. งานดี, คุณนฤตย์ เสกธีระ กรรมการผู้จัดการ บจก. งานดี

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2485 เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน และในวาระครบรอบ 80 ปี ไทยประกันชีวิตจึงได้จัดทำโครงการวาระพิเศษ “80 ปีไทยประกันชีวิต ส่งมอบความรู้ สู่เยาวชน 80 โรงเรียน”

โดยคัดสรรหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ประเภทสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านหรือได้รับรางวัล รวมทั้งการเป็นสมาชิกนิตยสาร 3 ฉบับ ได้แก่ นิตยสารศิลปวัฒนธรรม นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน และนิตยสารมติชน สุดสัปดาห์ มูลค่ารวม 800,000 บาท สำหรับมอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 80 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือในหมู่เยาวชน อีกทั้งเห็นว่าการอ่านหนังสือจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตและช่วยสังคมอีกทางหนึ่ง

หนังสือเล่มแนวสร้างแรงบันดาลใจที่ส่งมอบให้เยาวชน ประกอบด้วย โลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียว และเรื่องธรรมดาสามัญประจำบ้าน – หนุ่มเมืองจันท์ / Soft Power – นิ้วกลม / วิ่งได้ ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง – ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี / เจาะลึกเรื่องวิ่ง – โค้ชเป้ง สาธิก ธนะทักษ์ / ผู้หญิงธุรกิจญี่ปุ่น – พิชชารัศมิ์ / The Great Remake สู่โลกใหม่ – สันติธาร เสถียรไทย ที่ได้รับรางวัลสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรแห่งปี 2565 ฯลฯ

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : TLI เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการในวาระพิเศษ “80 ปี ไทยประกันชีวิต ส่งมอบความรู้ สู่เยาวชน 80 โรงเรียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสด้านการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ถึงแม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลจะส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่าน หรือการแสวงหาข้อมูลสามารถทำได้ง่ายขึ้น แต่ “หนังสือ” ยังคงมีบทบาทสำคัญและยังมีความจำเป็นกับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ในการเสริมสร้างภูมิความรู้แก่เยาวชนไทย ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ซึ่งสอดรับกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน ด้วยการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคม เพราะเราตระหนักดีว่าหากสังคมอยู่ได้ ไทยประกันชีวิตย่อมอยู่ได้ โครงการนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value : CSV) เพื่อสร้างและส่งต่อคุณค่าของชีวิตให้กับคนไทยตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืน UN Global Compact ของสหประชาชาติ รวมถึงแนวทาง ESG ประกอบด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งโครงการ80 ปี ไทยประกันชีวิต ส่งมอบความรู้ สู่เยาวชน 80 โรงเรียน เป็นการเสริมสร้างสังคมผ่านการยกระดับคุณภาพของเยาวชนไทย”

นายวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการอำนวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน

นายวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการอำนวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน กล่าวว่า “เครือมติชนขอขอบคุณบริษัทไทยประกันชีวิตฯ ที่เห็นคุณค่าของหนังสือและสนับสนุนการอ่านหนังสือ โดยได้ซื้อหนังสือจากบริษัทมติชนฯ เพื่อนำไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียน 80 แห่งทั่วประเทศ สำหรับบริษัทมติชนนั้นเห็นว่า การอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนา ทั้งพัฒนาตัวเอง พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ยังขาดโอกาสที่จะได้รับหนังสือที่ดี ทันสมัยไปอ่าน การที่บริษัทไทยประกันชีวิตดำเนินการ โครงการวาระพิเศษ “80 ปีไทยประกันชีวิต ส่งมอบความรู้ สู่เยาวชน 80 โรงเรียน” ถือเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมให้สังคมไทยมีหนังสือเอาไว้อ่าน ช่วยผลักดันการอ่านหนังสือให้เกิดขึ้นทั่วประเทศตลอดไป”

และนี่คือหนึ่งในความร่วมมือที่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จับมือกับเครือมติชน ในการส่งมอบความรู้สู่สังคมในวาระครบรอบ 80 ไทยประกันชีวิต •