นิด้าโพล เผยผลสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯกทม.ล่าสุด ‘ชัชชาติ’ ยังนำโด่ง ‘อัศวิน’ อันดับ 3

นิด้าโพล เผยผลสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯกทม.ล่าสุด ‘ชัชชาติ’ ยังนำโด่ง ‘อัศวิน’ อันดับ 3 ตามด้วย ‘วิโรจน์’

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 11” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง ในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 11 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 38.01 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 13.40 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.73 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 4 ร้อยละ 8.83 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) อันดับ 5 ร้อยละ 8.61 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 6 ร้อยละ 5.56 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) อันดับ 7 ร้อยละ 4.27 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 8 ร้อยละ 3.73 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับ 9 ร้อยละ 1.83 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อันดับ 10 ร้อยละ 1.29 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรค พลังประชารัฐ และร้อยละ 2.74 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และดร.ประยูร ครองยศ (พรรคไทยศรีวิไลย์)

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังไม่ตัดสินใจ ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และ น.ส.รสนา โตสิตระกูล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 30 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.13 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.77 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 10.92 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 97 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.93 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 13.74 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 12.09 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 27 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 13.72 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.55 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 8.66 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
(พรรคประชาธิปัตย์)
กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 62 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 13.44 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 12.19 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 7.19 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

และ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ในสัดส่วนที่เท่ากัน

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 18 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.76 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 11.51 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 7.88 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 20 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 14.80 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 10.00 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 8.00 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

และ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 26.89 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.99 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 10.44 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) อันดับ 4 ร้อยละ 9.14 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 5 ร้อยละ 8.53 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ อันดับ 6 ร้อยละ 8.45 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 7 ร้อยละ 6.55 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 8 ร้อยละ 4.95 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) อันดับ 9 ร้อยละ 2.74 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับ 10 ร้อยละ 1.83 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อันดับ 11 ร้อยละ 1.60 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 2.89 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และผู้สมัครในทีม ดร.ประยูร ครองยศ (พรรคไทยศรีวิไลย์)

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครในทีมดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ผู้สมัครในทีม ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 69 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.13 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.77 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 10.92 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 27 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.93 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 13.74 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และอันดับ 4 ร้อยละ 9.34 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 88 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 14.80 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 14.08 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 9.03 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 44 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 13.44 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 10.62 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 9.69 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีมดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)
กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 45 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 18.79 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.51 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ และอันดับ 4 ร้อยละ 10.30 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 80 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 19.20 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 10.40 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 8.80 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร ตัวอย่าง ร้อยละ 45.77 เป็นเพศชาย และร้อยละ 54.23 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 12.72 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 16.75 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.50 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.35 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 24.68 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 92.84 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.80 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.83 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุศาสนา

ตัวอย่าง ร้อยละ 38.69 สถานภาพโสด ร้อยละ 57.12 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.89 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่าง ร้อยละ 11.42 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 29.25 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.16 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 40.52 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 11.12 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 7.69 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 26.58 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 23.92ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 7.08 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 26.50 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 7.39 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.84 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่าง ร้อยละ 28.26 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 5.33 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 22.32 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 15.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 7.92 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 12.11รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.06 ไม่ระบุรายได้