พรรคเศรษฐกิจไทย แจ้งสำนักเลขาสภาฯ ส.ส.จากกลุ่มธรรมนัส ย้ายเข้าสังกัดแล้ว

พรรคเศรษฐกิจไทย แจ้งสำนักเลขาสภาฯ 18 ส.ส.จาก พปชร. ย้ายเข้าสังกัดแล้ว
เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเศรษฐกิจไทย มีหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 มกราคม เพื่อแจ้งรายชื่อส.ส. จำนวน 18 คน ได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็น สมาชิกพรรคแล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม ได้แก่

1.นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.นครราชสีมา
2.นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร
3.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา
4.นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี
5.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
6.นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา
7.นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร
8.นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน
9.นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี
10.นายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลำปาง
11.พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
12.น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร
13.นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา
14.นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก
15.นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก
16.นายยุทธนา โพธสุธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
17.นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น
18.นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา กลุ่มงานทะเบียยนประวัติและสถิติ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ได้มีบันทึกข้อความด่วนที่สุด เพื่อแจ้งถึงการตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของส.ส.ทั้ง18 คน ในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)พบว่ายังคงเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ

พร้อมได้อ้างถึงรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(9) บัญญัติว่า “พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พันสามสิบวันดังกล่าว”

ดังนั้น ส.ส. ทั้ง 18 คนต้องเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พรรคพลังประชารัฐมีมติขับออกจากสมาชิกพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมติของพรรคพลังประชารัฐ เมื่อ 19 มกราคม ขับ 21 ส.ส.ให้พ้นจากสมาชิกพรรค และยังมีส.ส.ที่หนังสือของพรรคเศรษฐกิจไทย ไม่แจ้งว่าย้ายเข้าสังกัด ได้แก่ นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น และนายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ