สกสว. จับมือ กกพ. เดินยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาพลังงานไทย

“สกสว. ร่วมกับ กกพ. เดินหน้าสร้างความมือการจัดสรรประมาณเชิงยุทธ์ศาสตร์ขับเคลื่อน ววน. เพื่อพัฒนาด้านพลังงานของประเทศไทย”

            25 มกราคม 2565 – สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) จัดประชุมหารือ “แนวทางการสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการทุนวิจัยและพัฒนาด้านไฟฟ้าและพลังงานที่จัดสรรจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า” เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ระหว่างกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) และ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ เสริมพลังการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านพลังงานเพื่อพัฒนาประเทศ

          รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ที่ปรึกษา ผอ.สกสว. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน กล่าวว่า สกสว. มีพันธกิจสำคัญในการจัดทำนโยบายและแผนด้านวิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ รวมถึงจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ให้กับหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (Program Management Unit : PMU) และหน่วยรับงบประมาณทั่วประเทศ ซึ่งตามแผนด้าน ววน. ฉบับปี พ.ศ.2566 – 2570 ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญนั้นมีความสอดคล้องกับการพัฒนาด้านพลังงานและไฟฟ้าของประเทศ ตัวอย่างเช่น ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจมีแผนงานสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ในด้านพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพิ่มรายได้ของประเทศ, แผนงานสำคัญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้มีอีกหลายแผนงานสำคัญที่สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานของ กกพ. ซึ่งทำให้การประชุมในวันนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือในการร่วมกันออกแบบทิศทางการทำงานผ่าน 3 ประเด็นสำคัญประกอบด้วย ระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อนของโครงการวิจัย ระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ และ ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการจัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ร่วมกับหน่วยบริหารจัดการกองทุน ววน. อีกด้วย

          รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รอง ผอ. สกสว. กล่าวว่า การปฏิรูประบบ ววน. ของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ทำให้การจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ของประเทศนั้นต้องผ่านกองทุนส่งเสริม ววน. ซึ่งปัจจุบัน สกสว. ได้จัดสรรงบประมาณแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ทุนสนับสนุนงานเชิงยุทธศาสตร์ หรือ Strategic Fund (SF) ให้กับ 9 PMUs และทุนสนับสนุนงานมูลฐาน หรือ Fundamental Fund (FF) ให้กับหน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ  ซึ่งการสร้างความร่วมมือกับ กกพ. นั้นทำให้เกิดการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

          ทางด้าน รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า ปัจจุบันงบประมาณการลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยนั้นมีค่อนข้างจำกัด ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณจะต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การประชุมร่วมกันในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่าง กกพ./สกพ. และ สกสว. นำไปสู่การออกแบบการทำงานร่วมกันซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาด้านไฟฟ้าและพลังงานของประเทศไทย โดยมอบหมาย ดร.นฤมิตร สว่างผล ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ นายธรณพงศ์ เล็กสกุลดิลก ผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ไปร่วมพิจารณากลั่นกรอง และศึกษาแนวทางความร่วมมือและกลไกการทำงานที่เหมาะสมให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน ก่อนนำไปสู่การทำบันทึกความเข้าใจกับ สกสว. ต่อไป

          ต่อจากนี้ทั้งสองหน่วยงานยังคงเดินหน้าสร้างความมือในการทำงานร่วมกันในภาคปฏิบัติ โดยร่วมกันศึกษาในรายละเอียดรูปแบบการทำงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทุนต่าง ๆ รวมถึงสานพลังกับระบบ ววน. ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังของประเทศไทยในอนาคต