อธิบดี กสร. มอบแนวทางการทำงาน ปี 2565 ด้วยหลัก 4s

         อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบแนวทางการทำงาน ปี 2565 ด้วยหลัก 4s เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

ของกรม ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การคุ้มครองสิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานได้อย่างทั่วถึง และยั่งยืน

         นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ด้วยการพัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไก มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า และพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การที่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมนั้นจะสามารถดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีหลักการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งก็คือ หลักการทำงานด้วยหลัก 4s ได้แก่ Service ตระหนักในการให้บริการที่ดีที่สุดให้แก่ประชาชน Speedตั้งใจที่จะให้บริการ หรือช่วยเหลือด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง Strong มีความมุ่งมั่น อดทน และเพียรพยายาม ให้ไปถึงเป้าหมาย และ Smile สร้างความประทับใจให้กับประชาชน คือความสำเร็จ และเป็นความสุขของข้าราชการ เมื่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมยึดหลักการทำงานดังกล่าวนี้ไว้ ก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง คนสำราญ งานสัมฤทธิ์ผล ประชาชนพึงพอใจ”

         อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลให้แรงงานทั้งในและนอกระบบให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย รวมทั้งพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยเทียบเท่าสากลพร้อมยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป