กรรมาธิการฯ แรงงาน วุฒิสภา เยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย 

กรรมาธิการฯ แรงงาน วุฒิสภา เยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 นายจิรชัย มูลทองโร่ย โฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการธิการแรงงาน วุฒิสภา ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา นำคณะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย โดยมีท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ดร. ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ และหัวหน้าส่วยราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

 

นายจิรชัย กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงานฯ มีภารกิจหลักในการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านแรงงาน) ซี่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ได้มอบหมายให้ผมนำคณะอนุกรรมาธิการฯ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย เพื่อดูการวางแผนกระบวนการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่ผู้สูงอายุ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อ ความศรัทธา และสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยมีท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ดร. เป็นผู้ก่อตั้ง ตามแนวทางในการจัดการระหว่างเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติในการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ สร้างโอกาส สร้างความเสมอภาคทางสังคม

โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณค่า มีศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับ มีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้สังคม และส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดไป ทั้งนี้ เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านต่างๆ ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และแก้ไขปัญหาทางสังคมผู้อายุอย่างยั่งยืน สร้างรายได้ สร้างคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุ โดยแบ่งออกเป็น 6 มิติแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ ด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี ด้านเศรษฐกิจและวิชาชีพ ด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และจิตอาสา ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร และด้านสวัสดิการ

ด้านนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน(ฝ่ายการเมือง) ในฐานะอนุกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา กล่าวว่า ในวันนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานผู้สูงอายุและแรงงานนอกระบบ ให้มีทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ หลักสูตรเทคนิคการประดิษฐ์ดอกไม้แปรรูปจากกระดาษสาญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้สูงอายุในชุมชนจำนวน 20 คน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายเข้ามาต่อยอดโครงการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ดร. และสมาชิกดีเด่นที่เป็นเครือข่าย “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ที่สนับสนุนการขยายความคุ้มครอง ด้านประกันสังคมสู่แรงงานอิสระ อันเป็นการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ