“ลุงป้อม” ลุย เชียงราย ช่วยชาวบ้าน ฟื้นเวียงหนองหล่ม แก้น้ำท่วม-แล้ง ระยะยาวอย่างยั่งยืน

วันที่ 21 มกราคม 2565 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ติดตามการบริหารจัดการน้ำภาคเหนือ และความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เวียงหนองหล่ม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติหนองมโนราห์ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.เชียงราย กล่าวต้อนรับและสรุปข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของจังหวัด

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขา สทนช. สรุปภาพรวมการบริหารจัดการน้ำของประเทศในพื้นที่ภาคเหนือและจ.เชียงราย และหน่วยงานเกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงานในการพัฒนาเวียงหนองหล่มและพื้นที่โดยรอบ จากนั้นคณะรองนายกฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกหนองมโนราห์ และส่งมอบโครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านท่าข้าวเปลือก ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่

พลเอกประวิตร กล่าวมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนและดำเนินการเพื่อให้ จ.เชียงราย มีความมั่นคงด้านน้ำ พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการพัฒนาเวียงหนองหล่ม ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มศักยภาพในฤดูฝนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการพัฒนาด้านอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ โดยมอบหมายให้ สทนช. พิจารณาเร่งจัดทำและดำเนินการศึกษาแผนหลักพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมตั้งกรอบวงเงินให้ครอบคลุมการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ น้ำ 20 ปี โดยเฉพาะในมิติด้านทรัพยากรน้ำ ให้ สทนช.ติดตาม กำกับ และประสานงานหน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินงานตามแผนงานให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด

ส่วนของการพัฒนาในมิติด้านอื่น ๆ ให้สำนักงบประมาณ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามแผนฯ ที่ จ.เชียงราย เสนอ โดยหน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมของโครงการในทุกมิติเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับแผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้วให้หน่วยงานเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อาทิ การสำรวจและกันแนวเขตโบราณสถาน การรังวัด ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การขุดลอกน้ำกกสายเก่า เป็นต้น

รวมถึงสั่งการให้กรมชลประทาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งประสานขออนุญาตการใช้พื้นที่ของโครงการอ่างฯแม่ตาช้าง อ่างฯแม่คำ และอ่างฯแม่แสลบ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้แก่ประชาชน จ.เชียงราย นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้เดินทางไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เพื่อพบปะเกษตรกรชาวสวนลำไยจังหวัดเขียงราย และผู้แทนเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ อีกด้วย