กระทรวงแรงงานเชิญผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้มีสิทธิลงคะแนนฯ  ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี 23 มกราคม นี้

            กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้มีสิทธิลงคะแนนฯ ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี 2 คณะ ที่กระทรวงแรงงาน ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม นี้

         นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กล่าวว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละ 8 คน มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 11 คน ฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 16 คน และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละ 5 คน มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 9 คน  ฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 9 คน

            ทั้งนี้ มีสมาคมนายจ้าง รัฐวิสาหกิจ และสหภาพแรงงาน เสนอชื่อผู้แทนเป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้งฯ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 111 คน  ฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 215 คน และคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 114 คน ฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 212 คน จึงขอเชิญผู้มีสิทธิลงคะแนนฯ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ที่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เว็บไซด์ http://relation.labour.go.th หรือ www.labour.go.th 0 2660 2164-5

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

 ฝ่ายนายจ้าง

 ฝ่ายลูกจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ

 ฝ่ายนายจ้าง

 ฝ่ายลูกจ้าง