ศธ.เปิดไทม์ไลน์ฉีดไฟเซอร์เด็ก 5-12 ปี ดีเดย์ 1 กุมภาฯ ศบค.อนุมัติแผนเข็ม 4 ให้ปชช.ทุกคน

ศธ.เปิดไทม์ไลน์ฉีดไฟเซอร์เด็ก 5-12 ปี ดีเดย์ 1 กุมภาฯ ศบค.อนุมัติแผนปักเข็ม 4 ให้ปชช.ทุกคน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอแผนการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชน

โดยประการแรก เสนอให้ปรับฐานประชากรสำหรับกำกับติดตามการรับวัคซีน โดยใช้ฐานประชากรตามสิทธิการรักษาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 66.78 ล้านคน รวมกับผู้ที่ไม่มีสิทธิการรักษาทั้งที่มีและไม่มีสัญชาติไทยจากแต่ละจังหวัดเป็น 67.74 ล้านคน โดยแผนการบริหารวัคซีนเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนโดยสมัครใจ ผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิดเข็ม 1 สามารถวอล์กอิน (Walk in) ได้ที่สถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (กทม.) กำหนดไว้

รายงานข่าวแจ้งว่า แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มโควิดในพื้นที่ท่องเที่ยว 4 จังหวัดคือ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา พื้นที่ระบาด 6 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี กาญจนบุรี และปทุมธานี และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขยายกลุ่มเป้าหมายฉีดเข็ม 4 จากเดิมให้ในบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 608 เป็นประชากรทุกคน

สำหรับแนวทางการฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็มที่ 3 ดังนี้ ผู้ที่รับเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า ให้รับเข็มที่ 3 เป็นแอสตร้าฯ โดยรับห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป

ผู้ที่รับเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าฯ เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าฯ ให้รับเข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ โดยรับห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป

แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 ดังนี้ ผู้ที่รับซิโนแวค 2 เข็ม ตามด้วยแอสตร้าฯ ให้รับเข็มที่ 4 เป็นแอสตร้าฯ ห่างจากเข็มที่ 3 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป

ผู้ที่รับซิโนแวค 2 เข็ม ตามด้วยไฟเซอร์ ให้รับเข็มที่ 4 เป็นไฟเซอร์ ห่างจากเข็มที่ 3 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป

ขณะที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดไทม์ไลน์การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5-12 ปี ของ ศธ.คาดว่าจะเริ่มฉีดเข็มที่ 1 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป และเข็มที่ 2 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป โดยมีตารางดังนี้

วันที่ 12-14 มกราคม ศธ.แจ้งสถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน แบ่งเป็น ระดับอนุบาล 1-3 และระดับประถม ป.1-ป.6 จากนั้นให้สถานศึกษาสำรวจจัดทำบัญชีรายชื่อครูและบุคลากรแยกเป็นกลุ่มที่ยังต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม และกลุ่มที่ต้องการเข็มที่ 3 โดย สธ.จะกำหนดแบบฟอร์มยินยอมฉีดวัคซีน

วันที่ 12-17 มกราคม ศธ.และ สธ.จัดทำคลิป 3+3 นาที สื่อสารสาธารณะ สร้างความเข้าใจข้อดี-ข้อเสียการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5-12 ปี วันที่ 17-20 มกราคม สธ.ส่งแบบฟอร์มยินยอมฉีดวัคซีน วันที่ 17-24 มกราคม สถานศึกษาเริ่มจัดประชุมสื่อสารข้อมูลสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครอง

วันที่ 21-25 มกราคม สถานศึกษาจัดประชุมหารือเพื่อรับการแจ้งความประสงค์จากผู้ปกครองให้นักเรียนอายุ 5-12 ปี วันที่ 30-31 มกราคม สาธารณสุขจังหวัดจัดประชุมร่วมศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัด แจ้งแผนกำหนดการฉีดวัคซีนให้นักเรียน สถานที่ และจำนวนรายวัน และกำหนดการฉีดวัคซีนแก่ครูและบุคลากรส่วนที่เหลือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้นักเรียนอายุ 5-12 ปี