ลุงป้อม ปลื้ม ไทยได้ประกาศเกียรติบัตรขึ้นทะเบียน กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก

ลุงป้อม ปลื้ม ไทยได้ประกาศเกียรติบัตรขึ้นทะเบียน กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ดันพื้นที่อันดามันต่อเนื่อง กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2565 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติบัตรรับรองการขึ้นทะเบียน พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 เมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ

ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบ (ร่าง) เอกสารการรายงานสถานภาพการอนุรักษ์ พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารดังกล่าวก่อนจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลกเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ในปี พ.ศ. 2565 ต่อไป ทั้งนี้ การจัดทำเอกสารดังกล่าวเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของราชอาณาจักรไทย ตามข้อมติของคณะกรรมการมรดกโลก เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และดูแลรักษาแหล่งมรดกโลกพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ให้คงคุณค่าสืบไป

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลกเพื่อขับเคลื่อนและกำกับ การดำเนินงานในการนำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ทั้งนี้ หากพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจและความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรให้กับประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา – 19 ให้กับชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

พลเอกประวิตร กล่าวว่า วันนี้ ได้ให้ความเห็นชอบ เรื่องที่ได้มีการพิจารณาจำนวน 3 เรื่องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละเรื่อง นำความเห็นของ คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ไปดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไปและ ขอขอบคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่อการดำเนินงานของ คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเป็นอย่างดี