กกต.เตือน ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมชุมพร-สงขลา รีบแจ้งเหตุผลภายใน 23 ม.ค.

กกต.แจ้งเตือน ปชช.ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมชุมพร-สงขลา รีบแจ้งเหตุภายใน 23 ม.ค.นี้

เมื่อวันที่ 17 มกราคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.ชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่ออาทิตย์ที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันดังกล่าว สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม 2565 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 1.ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th  แอพพลิเคชั่น Smart Vote 2.จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ 3.แจ้งด้วยตนเองโดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน