โปรดเกล้าฯ กรรมการมหาเถรสมาคม พระมหาเถระติดโผใหม่ 5 รูป ชุดเก่าหลุด 5 รูป

โปรดเกล้าฯ กรรมการมหาเถรสมาคม พระมหาเถระติดโผใหม่ 5 รูป “พระพรหมกวี-พระธรรมวิสุทธาจารย์-พระธรรมวชิรมุนี-พระเทพญาณวิศิษฎ์-พระเทพคุณาภรณ์”

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) จำนวน 20 รูป ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 2562 ตามประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 14 ต.ค.2562 นั้น

บัดนี้ กรรมการมหาเถรสมาคมดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่ง มาครบกำหนดตามวาระแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ดังนี้ 1.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศ 2.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส 3.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม

4.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 5.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 6.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม 7.พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ 8.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส 9.พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์

10.พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา 11.พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม 12.พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ 13.พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ) วัดกัลยาณมิตร 14.พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 15.พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม

16.พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม 17.พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) วัดบวรนิเวศ 18.พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 19.พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) วัดปทุมวนาราม และ 20.พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค.2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 ธ.ค.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับรายชื่อกรรมการมหาเถรสมาคมที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ ประกอบด้วย 1.พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ) วัดกัลยาณมิตร 2.พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) วัดบวรนิเวศ 3.พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 4. พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) วัดปทุมวนาราม และ 5.พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชร

ส่วนรายชื่อกรรมการมหาเถรสมาคมชุดที่แล้วที่ไม่ติดอยู่ในรายชื่อชุดนี้ป ระกอบด้วย 1.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ (มรณภาพ) 2.พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 3.พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตรพิมุข 4.พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร และ5.พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม