เรืองไกร ร้อง กกต.สอบ พรรคใดจะถูกยุบหรือไม่ หลังคำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครอง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า ตามที่มีการเผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 19/2564 ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา แล้วนั้น คำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพัน กกต. เกี่ยวกับกรณีที่หากมีพรรคการเมืองใดกระทำการหรือสนับสนุนหรือช่วยเหลือการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของผู้ถูกร้องที่ 1-3 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่า “การกระทำของผู้ถูกร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง และสั่งการให้ผู้ถูกร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง”

นายเรืองไกรกล่าวว่า คำวินิจฉัยที่ 19/2564 จึงมีผลผูกพันถึงการกระทำของพรรคการเมืองบางพรรคที่อาจมีการกระทำดังกล่าวอันฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 (1) (2) ซึ่งบัญญัติว่า “มาตรา 92 เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น (1) กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ (2) กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

นายเรืองไกรกล่าวต่อว่า ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงทั้งในสื่อมวลชน ในเฟซบุ๊กของพรรคการเมืองบางพรรค และในการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะคณะกรรมาธิการบางคณะ ที่ส่อไปในลักษณะอาจกระทำการเข้าข่ายอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 (1) (2) จึงขอให้ กกต.เรียกพยานหลักฐานจากสภาผู้แทนราษฎรกรณีที่ ส.ส.ขอใบรับรองเงินเดือนไปประกันตัวบุคคลต่างๆ ตามเหตุการณ์และวันเวลาต่างๆ ที่ระบุไว้ในคำวินิจฉัย รายละเอียดการประกันตัวผู้ชุมนุมที่ถูกกล่าวหาบนฐานความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมจากศาลยุติธรรม มาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ หาก กกต.เห็นว่ามีพรรคการเมืองใดกระทำการดังกล่าวบ้าง และการกระทำนั้นเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 (1) (2) หรือไม่ และหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ขอให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นต่อไป ซึ่งวันนี้ได้ส่งคำร้องไปให้ กกต.ทางไปรษณีย์แล้ว