โมเดอร์นา 1.3 ล้านโดส ถึงไทย อภ.ส่งตรวจมาตรฐานก่อนให้สมาคม รพ.เอกชน

โมเดอร์นา 1.3 ล้านโดส ถึงไทย อภ.ส่งตรวจมาตรฐานก่อนให้สมาคม รพ.เอกชน ส่วนวัคซีนที่เหลือคาดว่าจะเข้ามาในเดือน ธ.ค. และ ไตรมาสแรกของปี 65

27 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการอภ. พร้อมด้วย นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคม รพ.เอกชน Mr.Rehan Saghir Executive Vice President ZP Therapeutics ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย จำกัด

รับวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาล็อตที่ 2 ที่มาจากแหล่งผลิตของประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1,382,500 โดส โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบิน CI 0835 เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพมหานคร

ภญ.ศิริกุล กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้รับไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ย. จำนวน 560,200 โดส รวมวัคซีนที่นำเข้ามาวันนี้เพิ่มรวมจำนวน 1,942,700 โดส เมื่อผ่านศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว จะขนส่งไปยังคลังสำรองวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

จากนั้น เมื่อองค์การเภสัชกรรมทำการตรวจนับวัคซีนแล้ว บริษัทจะส่งตัวอย่างไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง เมื่อผ่านทุกขั้นตอน องค์การฯจะได้ประสานกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและหน่วยบริการต่าง ๆ เพื่อกระจายวัคซีนตามสัดส่วนที่ได้รับการจัดสรรไว้ก่อนหน้านี้ และในส่วนวัคซีนที่เหลือคาดว่าจะเข้ามาในเดือน ธ.ค. 64 และในไตรมาสแรกของปี 65 (ม.ค.-มี.ค. 65)

ที่มาภาพ : องค์การเภสัชกรรม