ลุงป้อม เร่งทุกหน่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในระดับจังหวัด ท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ลุงป้อม เร่งทุกหน่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในระดับจังหวัด ท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีการประชุมผ่านวิดิโอคอนเฟอเรนซ์

การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบผลการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ รองนายกรัฐมนตรี ทุกท่าน ผลการดำเนินการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 899 โครงการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาคในปีงบประมาณที่ผ่านมา ของรองนายกรัฐมนตรี แต่ละท่านตลอดจน ได้มีการนำข้อขัดข้อง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบ การกำหนดแนวทางหรือนโยบาย รวมทั้งวงเงินงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน ในพื้นที่ทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

การประชุมวันนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี สาระสำคัญ ​​พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย มาตรการและแนวทางในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 1) นโยบายมาตรการ และแนวทางในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 2) การลงพื้นที่เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 3) การมอบหมายผู้แทน 4) แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

พลเอกประวิตร กล่าวว่าตามที่ที่ประชุมได้เห็นชอบ นโยบายและมาตรการ กำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ เห็นชอบ กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ พร้อมทั้ง รับทราบความก้าวหน้า ในการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค นั้น ขอให้กรรมการทุกท่าน พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ เร่งรัด ติดตาม ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเร็ว ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้ประชาชนในจังหวัด บูรณาการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล ในการกำกับติดตาม ผลการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้มีประสิทธิภาพ ​และให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน ตามที่ได้รายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ต่อไป และ ขอให้ทุกท่าน ดำเนินการตามระเบียบราชการ อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อไป