ลุงป้อม ตั้งเป้าอุตสาหกรรมกีฬาเติบโตต่อเนื่อง กระตุ้นเศรษฐกิจ! หนุนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

​พลเอก ประวิตรฯ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ มีเรื่องเพื่อทราบและ เรื่องพิจารณาที่สำคัญ คือ การเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565 – 2570)
ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ การเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565 – 2570) มีรายละเอียดที่สำคัญ โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม (เด็ก เยาวชน และประชาชน) มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ 2) นักกีฬาผู้แทนของประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 3)บุคลากรด้านการกีฬาทั่วประเทศได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น และ 4) อุตสาหกรรมการกีฬามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ และการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะอนุกรรมการจัดทำและติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565 – 2570) และแก้ไขคำสั่งคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

พลเอกประวิตรฯ กล่าวว่า ผลการประชุมในวันนี้ ขอให้ฝ่ายเลขาฯ นำข้อสังเกตของที่ประชุมคณะกรรมการฯ ไปปรับแก้ไขและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ที่ได้เห็นชอบ ถือเป็นแผนตามกฎหมายฉบับแรก เพื่อเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศใช้เป็นราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาการกีฬาของประเทศต่อไป

บทความก่อนหน้านี้บางจากฯ รุกกีฬา Esports จับมือ PSG Esports ROV Team เป็นรายแรกในไทย
บทความถัดไปธงทอง จันทรางศุ | ยันฮี-อพอลโล-เหม่งจ๋าย