ก.แรงงาน ควักเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 14.5 ล้านบาท เยียวยาลูกจ้างจังหวัดนครสวรรค์ที่ถูกเลิกจ้าง

       กระทรวงแรงงานอนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 14.5 ล้านบาท เยียวยาความเดือดร้อนให้ลูกจ้างบริษัท บอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ ที่ถูกเลิกจ้างและยังไม่ได้รับค่าชดเชย จำนวน 769 คน นัดรับเงินแล้วตั้งแต่ 26 ส.ค. – 2 ก.ย. นี้

       นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ในฐานะโฆษกกรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พิจารณาอนุมัติเงินสงเคราะห์กรณีค่าชดเชยของลูกจ้าง จำนวน 769 คน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,492,800 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างบริษัท บอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ ที่ถูกเลิกจ้าง โดยนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยเพราะสาเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความห่วงใยเร่งรัดให้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของลูกจ้างที่ถูกบริษัทเลิกจ้าง ทั้งจากสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจซ้ำเติมลูกจ้างหากยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ตามกฎหมาย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้ เร่งรัด ติดตามการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานได้กำหนดเป็นนโยบายและมาตรการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน โดยเมื่อคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พิจารณาอนุมัติเงินสงเคราะห์กรณีค่าชดเชยของลูกจ้างแล้ว กรมได้โอนเงินไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับลูกจ้างโดยเร็ว

       นางโสภา เกียรตินิรชา โฆษก กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการภายใต้คำสั่งจังหวัดที่ไม่ให้มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมเกิน 20 คน จึงได้จัดทำแผนการดำเนินการจ่ายเช็คเงินสงเคราะห์ลูกจ้างให้กับลูกจ้าง วันละไม่เกิน 200 คน ครึ่งชั่วโมง/20 คน จำนวน 6 วัน เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินให้กับลูกจ้าง ในวันที่ 26 – 31 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 1 – 2 กันยายน นี้ ซึ่งได้แจ้งให้ลูกจ้างแต่ละคนทราบวันเวลาเข้ารับเช็คดังกล่าวแล้ว