ครม.อนุมัติ 3.49 พันล้าน จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ช่วยพ่อแม่-ได้รับสิทธิ 2.2 ล้านคน

ครม.อนุมัติงบ 3.49 พันล้าน จ่ายเงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ช่วงเดือนก.ค.-ก.ย.64 ช่วยพ่อแม่ได้รับสิทธิ 2.2 ล้านคน

วันที่ 27 ก.ค.64 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 3,493.19 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ช่วงเดือนก.ค.-ก.ย.64 จำนวน 2,227,029 คน อย่างต่อเนื่อง

เพื่อดำเนินนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต โดยให้เงินอุดหนุนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย ของรัฐบาล

สำหรับปีงบประมาณ 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีสิทธิ ตั้งแต่เดือนต.ค.63 ถึงเดือนมิ.ย.64 แล้ว จำนวน 1,966,093 คน แต่ด้วยในเดือนก.ค.-ก.ย.64 มีสิทธิผู้ได้รับเงินอุดหนุน เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสูงถึง 2,227,029 คน

บทความก่อนหน้านี้ครม.เคาะเยียวยา ‘นายจ้าง-ม.33’ 13 จังหวัดแดงเข้ม ยกเว้นภาษี
บทความถัดไปครม.มอบหมายหน่วยงาน นำข้อเสนอแนะ กสม.คุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีชุมนุมทางการเมือง ไปดำเนินการต่อ