กสร. เปิดตัวระบบ e-Service บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

      กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพิ่มช่องทางการให้บริการเงินกู้ใหม่ด้วยระบบ e-Service เน้นอำนวยความสะดวก และสร้างความรวดเร็วเพื่อผู้ใช้แรงงาน พร้อมเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าใช้งาน

      นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เทคโนโลยี e-Service เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถภาครัฐในการบริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ ถือเป็นการปรับบทบาทภาครัฐเป็นผู้อำนวยความสะดวกทางด้านดิจิทัลแบบครบวงจร และช่วยสร้างการรับรู้ และความเชื่อมั่นของภาคประชาชนต่อระบบ e-Service ของภาครัฐ ตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ โดยมอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำเทคโนโลยี e-Service มาใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ โดยกำหนดกรอบการให้บริการยื่นคำขอกู้ พร้อมแนบเอกสารประกอบการขอกู้เงิน ติดตามผลการยื่นคำขอกู้เงิน และรอแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ซึ่งมีขั้นตอนการใช้บริการที่ไม่ซับซ้อน พร้อมทั้งมีคลิปชี้แจงการใช้บริการฯ ผ่านเว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เว็บไซต์กองสวัสดิการแรงงาน เว็บไซต์กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้สหกรณ์ฯ ได้ทราบถึงขั้นตอนการใช้งานของระบบ e-Service อีกทั้งกรมยังได้สนับสนุนให้สหกรณ์ฯ ทั่วประเทศใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในช่องทางดังกล่าวด้วย

      อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบ e-Service สำหรับการบริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานนี้เป็นระบบที่น่าสนใจไม่ซับซ้อน จึงขอเชิญชวนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการทั้งรายเก่าและรายใหม่ได้ทดลองใช้งาน โดยสามารถยื่นคำขอกู้เงินได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th โดยคลิกเข้าเมนู e-Service ซึ่งจะเริ่มเปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป นอกจากนี้กรมยังให้ความสำคัญกับการให้บริการสาธารณะที่สะดวกและรวดเร็ว และปรับปรุงคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัลใหม่ ๆ ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้แรงงานและประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารดี ๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และช่องยูทูป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามภารกิจหน้าที่ของกรมที่ว่า “กสร. คุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน”

รับชมหรือดาวน์โหลดวิดีโอ  e-Service ระบบยื่นคำขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ >>https://youtu.be/zLM_5Yv6slI