ภรป. แถลงจี้รัฐสภาประกาศ พรบ.ประชามติโดยเร็ว ลั่นหนุนแก้รธน.รายมาตรา

วันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ได้ออกแถลงการณ์ต่อแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ท่ามกลางกระแสการยุบสภาและการผลักดันร่างแก้ไขรธน.ของพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลและจะมีการพิจารณาในรัฐสภาอีกไม่ช้านี้ว่า
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายเร่งด่วนต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ว่าจะดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รัฐสภาได้มีมติเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระที่สอง ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่สมาชิกจำนวน 200 คนมาจากการเลือกตั้ง แต่ร่างดังกล่าวตกไปในวาระที่สาม เนื่องด้วยการตีความคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ขอความเห็นชอบจากประชาชนก่อนนั้น
.
ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ที่ประกอบด้วยนักการเมืองที่เป็นตัวแทนจากพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจำนวนหนึ่ง ตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคมและภาควิชาการที่สนับสนุนการมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ จึงได้มีการประชุมในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยมีความเห็นร่วมกัน ดังนี้
.
1) ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยจะได้ทำหนังสือถึงประธานรัฐสภา เพื่อสนับสนุนให้รัฐสภาพิจารณาและดำเนินการให้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติโดยเร็ว เพราะเป็นกฎหมายสำคัญเกี่ยวกับประชาธิปไตยทางตรงที่ค้างการพิจารณาอยู่ จึงไม่ควรนำญัตติอื่น เช่น ญัตติการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขึ้นมาพิจารณาก่อน หลังจากนั้น ขอให้รัฐสภามีมติให้มีหนังสือถึงคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาการใช้อำนาจตามมาตรา 166 แห่งรัฐธรรมนูญ ขอให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อถามความเห็นของประชาชนว่า “เห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือไม่”
.
2) โดยที่รัฐสภากำลังพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติใกล้จะแล้วเสร็จ ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยจะได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้คณะรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามมาตรา 166 แห่งรัฐธรรมนูญ ขอให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อถามความเห็นของประชาชนว่า “เห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือไม่” ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับใหม่มีผลบังคับใช้โดยไม่ชักช้า
.
3) นอกเหนือจากการขับเคลื่อนให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยจะศึกษาการเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ รวมทั้งการเข้าชื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภาคีฯ เคารพการดำเนินงานของแต่ละภาคส่วน อย่างไรก็ดี ภาคีฯ จะสนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตรา เฉพาะที่เป็นการแก้ไขให้รัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ประชาชนมีหลักประกันสิทธิเสรีภาพที่กว้างขวางขึ้น และมีระบอบการเมืองที่สนองเจตนารมณ์และประโยชน์ของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ภาคีฯ มีความเห็นว่าเรื่องที่ควรให้ความสำคัญในลำดับก่อนได้แก่ การมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ควบไปกับการแก้มาตรา 256 และการแก้มาตรา 272 เป็นต้น
.
ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย
11 มิถุนายน 2564
บทความก่อนหน้านี้แฉ ร.ร.ดังย่านลาดพร้าว บังคับทำเอ็มโอยู ห้ามนร.ทำกิจกรรมที่เสียชื่อ
บทความถัดไป‘จตุพร’ ลั่นยุทธการ ‘แม่น้ำร้อยสาย’ ชวนทุกภาคส่วนร่วมไล่ “ประยุทธ์” ย้ำเคลื่อนไหวเพื่อปชช.