ปลดล็อกแล้ว! ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้รพ.เอกชน-อปท. จัดหาวัคซีนเองได้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ศบค. ประกาศปลดล็อก รพ.เอกชน องค์กรปกครอง​ส่วนท้องถิ่น จัดหาวัคซีนเองได้ จากหน่วยงานรัฐที่กำหนด

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ศบค. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ใจความสำคัญกำหนดแนวทางบริหารจัดการวัคซีน โควิด-19 จำนวน 6 ข้อ

อาทิ ข้อ 3 ให้กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการทางการแพทย์ หรือสาธารณสุข แก่ประชาชน

ร่วมมือกันในการดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด

ข้อ 4 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิดได้มากขึ้น สถานพยาบาลเอกชนและภาคเอกชนอาจจัดหาหรือขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด จากหน่วยงานตามข้อ 3 ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนำมา ให้บริการประชาชนหรือบุคลากรในความดูแลได้ตามความเหมาะสม โดยวัคซีนดังกล่าวต้องเป็นวัคซีน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา และต้องพิจารณากำหนดราคาวัคซีนและการให้บริการ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

ข้อ 5 โดยที่ในปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรคโควิด ที่ผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ยังมีจำนวนจำกัด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด มาให้บริการ แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้จัดหาจากหน่วยงานตามข้อ 3

และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 หรือนายกรัฐมนตรีกำหนด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2564

บทความก่อนหน้านี้3 นักข่าวพม่า ถูกจับในไทย ได้ลี้ภัยชาติที่สามแล้ว – อาเซียนจี้ปล่อยนักโทษการเมือง
บทความถัดไปครม. อนุมัติขยายโครงการลดสต๊อกน้ำมันปาล์มปี’64 ออกไปถึงสิ้นปีนี้