กสร. ประกาศผลแรงงานนอกระบบดีเด่น สร้างคุณค่า เสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจำปี 2564 รณรงค์ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานนอกระบบ พร้อมส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ภายใต้การนำของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการวางรากฐานด้านแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบซึ่งมีอยู่จำนวนมากในปัจจุบัน ให้มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้มีอาชีพที่มั่นคง สามารถสร้างรายได้ และต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของแรงงานนอกระบบ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานนอกระบบ สนับสนุนส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทำงาน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวสู่สากล โดยในปี 2564 นี้ มีการคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 12 คน จาก 3 สาขา ได้แก่ ผู้จ้างงาน นายจ้างแรงงานนอกระบบดีเด่น แรงงานนอกระบบดีเด่น และเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศผลรางวัลฯ ได้ที่ www.labour.go.th

            ด้าน นางสมภาร คำภาหมี ผู้ได้รับรางวัลแรงงานนอกระบบดีเด่น กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทแรงงานนอกระบบดีเด่นในปีนี้ ที่ผ่านมาตนได้อุทิศตนในการทำงานด้านแรงงานนอกระบบ อาทิ  การเข้าร่วมประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดขึ้น พร้อมกันนี้ตนได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนหรือเกษตรกรในชุมชนที่สนใจเรื่องการทอผ้า และการย้อมผ้าคราม อีกด้วย การได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจและเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป