ประกาศตั้ง “เลขาสภาความมั่นคง” นั่งปธ.กรรมการเฉพาะกิจการแพทย์ สาธารณสุข

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี ตั้ง “เลขาสภาความมั่นคง” ประธานกรรมการเฉพาะกิจการแพทย์ สาธารณสุข มี รมว.สธ. ที่ปรึกษา

วันที่ 5 พ.ค. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม และ ผอ.ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2564 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา
  • เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานกรรมการ
  • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ
  • ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมอนามัย ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เสนาธิการทหาร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สำหรับอำนาจและหน้าที่ มีดังต่อไปนี้

– บูรณาการ ขับเคลื่อน เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงาน การใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานเจ้าหน้าที่ในภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง มาตรการและหลักเกณฑ์การใช้อำนาจหน้าที่ ที่รัฐบาล นายกรัฐมนตรี หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิต-19 กำหนด

– ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด หรือเพื่อดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

– ตรวจสอบและรายงานปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้องที่ส่งผลกระทบสำคัญในการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อนายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

– แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ใด้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

– ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มอบหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น

และคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

บทความก่อนหน้านี้ราษฎร : ‘อานนท์’ ติดโควิดในเรือนจำ เลื่อนไต่สวนประกัน “เพนกวิน-แอมมี่” เหตุยังกักตัวไม่ครบ 14 วัน
บทความถัดไปหวานอม ขมกลืน ขื่นกิน / บทความพิเศษ ไชยันต์ รัชชกูล