ราชกิจจา ประกาศคำสั่งนยากฯ ตั้งศูนย์แก้โควิด ในกทม.-ปริมณฑล ‘ประยุทธ์’ นั่ง ผอ.รวมทีม35คน

ราชกิจจา เผยแพร่คำสั่ง ตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในกทม.-ปริมณฑล ‘ประยุทธ์’ นั่ง ผอ.ศูนย์ฯ มีรองผู้อำนวยการ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ รวม 35 คน

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ความว่า ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่องเป็นลำดับ

โดยมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 กำหนดให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เป็นหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลขึ้น เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อน ติดตาม
และบูรณาการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการเฉพาะ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4(3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้มี “ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยมีรองผู้อำนวยการจำนวน 4 คน มีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รวม 31 คน

อ่านคำสั่งฉบับเต็ม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/096/T_0084.PDF

บทความก่อนหน้านี้สุดารัตน์ ชี้คลัสเตอร์คลองเตย ต้องเข้าคลุมพื้นที่ เร่งตรวจ-ฉีดวัคซีนจบ15วัน พร้อมจ่ายเยียวยาทันทีคนละ 5พัน
บทความถัดไปประยุทธ์ บอกไม่มีวันท้อถอย พร้อมเผชิญทุกปัญหา เผยมาตรการ-ทุ่มงบ 2.4 แสนล้าน ช่วยปชช.