เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3

วันนี้ (8 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมาะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และจังหวัดตราด) และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 2 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดระยอง)

โดยมี นางสาววิชัญญา บำรุงชล นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักผังประเทศและผังภาค กล่าวรายงาน มี นายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายดนัย สุนันทารอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอิธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมประชุม

สำหรับการประชุมดังกล่าวถือเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และภาค ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้ระบบการผังเมืองของประเทศ ต้องมีกรอบนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด โดยให้หน่วยงานของรัฐ ใช้ดำเนินการร่วมกัน

เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินในทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประโยชน์แก่สาธารณะ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง