ลุงป้อม สั่ง ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร คลองแสนแสบ เพื่อ ปชช.

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ เพื่อจัดระเบียบ และแก้ไขปัญหาสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ปัญหาชุมชนแออัด โดยเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลเร่งรัดให้จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดที่รุกล้ำลำน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นทางระบายน้ำ การสัญจรทางน้ำ และพัฒนาพื้นที่ริมคลองเพื่อใช้ประโยชน์เป็นทางจักรยาน ตลาดน้ำ และการท่องเที่ยว

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ได้นัดประชุมคณะกรรมการ ฯ ในวันนี้ เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดเอกภาพในการปฏิบัติงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินการ จำนวน 4 คณะ ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ 2.คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร 3.คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนการพัฒนาคลอง 4.คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

พลเอกประวิตร ได้กล่าวในที่ประชุมว่าให้ ฝ่ายเลขาฯ เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 4 คณะ ให้ประธานลงนาม ต่อไป และให้ คณะอนุกรรมการฯ ที่ตั้งขึ้นทั้ง 4 คณะ กำกับและติดตาม การทำงานของหน่วยงาน ตามข้อสั่งการในที่ประชุมข้างต้น พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้าง รุกล้ำลำน้ำสาธารณะทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป และให้ กรมธนารักษ์ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ เร่งดำเนินการส่งมอบพื้นที่ และเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กองทัพบก สนับสนุนในปฏิบัติงานพัฒนาคลอง โดยให้จัดทีมลงพื้นที่ ร่วมเจรจาสร้างความเข้าใจกับประชาชน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิด และให้การสนับสนุนในการรื้อย้าย ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการลงพื้นที่เจรจาสร้างความเข้าใจกับประชาชน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิด และสนับสนุนในการดำเนินการด้านกฎหมาย รวมทั้งให้กรมประชาสัมพันธ์ จัดเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไป ทราบผลการดำเนินการพัฒนาคลอง ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความสะอาดสวยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทุกคน รวมถึงให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแผนในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

บทความก่อนหน้านี้ศักดิ์สยาม : “ประวิตร” โดดป้อง ลั่นเชื่อคำพูด หลังโซเชียลปูดเที่ยวแบบ VVIP เจ้าตัวเซลฟี่อัพเดตอาการ
บทความถัดไป3 เส้นทางความสำเร็จ SMEs โตแกร่งในเซเว่น อีเลฟเว่น  คิดให้ใหญ่-ขยับให้เร็ว-เริ่มจากเล็กๆ-พัฒนาความรู้สม่ำเสมอ