ลุงป้อม เตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพจัด Kick off ทศวรรษแห่งมหาสมุทร ร่วม 22 ประเทศสมาชิก IOC-WESTPAC

วันนี้ (5 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น.พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ว่า ปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต้องพิจารณาในหลายมิติ ดังนั้น มาตรการและวิธีการในการจัดการต้องผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากหลายภาคส่วน ซึ่งที่ผ่านมาได้เห็นชอบแนวทางและมาตรการสำคัญ ๆ ในการอนุรักษ์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประเด็นสำคัญหลายประเด็น เช่น แผนปฏิบัติการด้านการจัดการปะการังของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) การคำนวณค่าความเสียหายที่เกิดจากการทำลายพื้นที่แนวปะการัง การออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นประเทศเจ้าภาพจัด Kick off ทศวรรษแห่งมหาสมุทร ร่วมกับ 22 ประเทศสมาชิก IOC-WESTPAC สืบเนื่องจาก สหประชาชาติประกาศให้ช่วงเวลา 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2564 – 2573 เป็นทศวรรษของสหประชาชาติว่าด้วยศาสตร์แห่งมหาสมุทรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล อีกทั้ง ให้มองถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและความสมดุลย์ระหว่างการใช้ประโยชน์และการรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลด้วย อย่างไรก็ตามได้กำกับและผลักดัน ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงแก้ไขปัญหาได้ในทุกมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทต่าง ๆ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของพี่น้องประชาชน เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยให้สมดุลและยั่งยืนตลอดไป

ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับทุกภาคส่วนให้มองปัญหาอย่างรอบด้าน นึกถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ รวมถึง แก้ไขปัญหาในทุกมิติและเกิดความยั่งยืน และสั่งให้เร่งปฏิบัติงานทันที พร้อมมอบหมายนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำกับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเร่งผลักดันการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมตามข้อมติที่ประชุม

บทความก่อนหน้านี้ทนายยื่นประกันเเกนนำ’ราษฎร’ อีกครั้ง หลังยื่นเสนอเงื่อนไขพิเศษเป็นเหตุผลขอประกัน
บทความถัดไปสำเริงคดี : ประธานาธิบดีเจโล ? / ทรงวาด