Digital Platform กับห้องเรียนออนไลน์ iadclass ของ พว. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ครอบคลุมหลักสูตร ในศตวรรษที่ ๒๑

จากการติดตามข่าวการสร้างห้องเรียนออนไลน์ iadclass จาก Platform ที่ทางสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.มอบให้กับโรงเรียนที่มีราคากว่า 200,000 บาท โดยไม่คิดมูลค่า

ผู้สื่อข่าวได้ติดตามความคืบหน้า จากนายอภิชาติ โรจน์สราญรมย์ รองกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว. ซึ่งได้กล่าวว่า Platform ที่สถาบันฯ ได้พัฒนาขึ้นนั้นมีความสำคัญมากกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจากแพลตฟอร์มดังกล่าวมีประโยชน์สูงมากของทุกสถานศึกษาโดยสามารถนำไปใช้ได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าในสภาวะปกติ และสภาวะไม่ปกติ จึงขอขยายความทั้งสองประเด็นดังนี้

สถานการณ์ปกติครูผู้สอนสามารถใช้ Platform ดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใน Platform ได้บรรจุเนื้อหา คู่มือการสอนแบบ Active Learning คริปการสอน คริปประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากให้กับผู้เรียน มีเกณฑ์ประเมินมิติคุณภาพครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (หลักสูตรอิงมาตรฐาน) กำหนดไว้อย่างครบถ้วน นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับครูผู้สอนที่สามารถใช้ได้แบบอย่างในการพัฒนาการสอน ครูสามารถสอนตามตัวอย่างใน คริป และตามคู่มือครูได้อย่างครอบคลุมหลักสูตร และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้คือมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้เกิดผลการเรียนรู้เชิงประจักษ์

ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ถ้าเกิดกรณีอย่างไวรัส Covid แพร่ระบาด ครูในสถานศึกษาทุกคนสามารถใช้ระบบออนไลน์ผ่าน Platform ดังกล่าวโดยการสร้างห้องเรียนเฉพาะที่ตนเองสอนกับผู้เรียนในแต่ชั้นเรียนเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระบบออนไลน์ ครูสามารถดึงทั้งเนื้อหา คู่มือครู คริปการสอน คริปประกอบการสอนใน Platform ออกมาใช้ได้ทันทีเป็น Real time เฉพาะสาระหรือหน่วยการเรียนรู้ที่ตนเองสอน ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับชั้นเรียนห้องอื่น ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ในอีกรูปแบบใหม่ได้ในระดับหนึ่งในสถานการณ์ระบาดของ covid ที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการออกแบบเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนในสภาวะปกติให้สัมพันธ์กันอย่างมีคุณภาพ

นอกจากนี้สถาบันฯยังพัฒนาการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้มิติต่าง ๆ กับครูอาจารย์ทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์โดยผ่านโปรแกรม ZOOM บริการให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใข้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของครูในสถานะการณ์ทั้งปกติและไม่ปกติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

 

#Digital Platform  #ห้องเรียนออนไลน์ #iadclass  #พว. #ZOOM # Active Learning #สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ