ผ่านร่าง พ.ร.บ.ยกฐานะ ‘ศาลแขวงนครไทย-พยัคฆภูมิพิสัย-เวียงป่าเป้า’ เป็นศาลจังหวัด

รมต.อนุชา เผยที่ประชุม สว. เห็นชอบ 213 เสียง ผ่านร่าง พ.ร.บ. ยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 10.00 น. ณ อาคารรัฐสภา นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีแถลงในที่ประชุมวุฒิสภา กรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 213 ท่าน เห็นด้วย จำนวน 209 ท่าน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 ท่าน งดออกเสียง จำนวน 3 ท่าน ไม่ลงคะแนน จำนวน 1 ท่าน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันประชากรใน จ.พิษณุโลก จ.มหาสารคาม และ จ.เชียงราย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีความเจริญมากขึ้น ทำให้คดีที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษามีความซับซ้อนมากขึ้น ประกอบกับ มีคดีเข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ การเสนอที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัดในวันนี้ เป็นความตั้งใจของภาครัฐที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปศาล เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. … มีจำนวนทั้งสิ้น 21 คน ประกอบด้วย สัดส่วนของคณะรัฐมนตรี 4 คน และสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภา 17 คน สำหรับการจะเปิดทำการเป็นศาลจังหวัดเมื่อใดนั้น จะมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเกิดทำการศาลอีกครั้ง

บทความก่อนหน้านี้เราชนะ : คลังหัวปั่น เร่งหาช่อง-เพิ่มสาขาแบงก์ หลังเปิดลงทะเบียนวันแรกล้นทะลัก!
บทความถัดไป“ประยุทธ์” เผยวัคซีนโควิด-19 เข้าไทยปลายเดือนนี้ ใช้เวลา 3 วันฉีดเข็มแรกให้กลุ่มเสี่ยงได้