บิ๊กป้อม. หนุน ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า อุทัยธานี ตรัง ฉะเชิงเทรา อนุรักษ์วัฒนธรรมดึงภาคประชาชนมีส่วนร่วม

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
และห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบให้ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าเพิ่ม 3 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา รวมประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าแล้ว 36 เมือง โดยมีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณสำคัญของเมืองเก่าแต่ละเมือง ดังนี้ เมืองเก่าอุทัยธานี : วัดอุโปสถาราม
(วัดโบสถ์) เขาสะแกกรัง ย่านชุมชนตรอกยาจีน และชุนชนชาวแพแม่น้ำสะแกกรัง เมืองเก่าตรัง : บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง วิหารคริสตจักรตรัง อาคารสโมสรข้าราชการ หอนาฬิกาจังหวัดตรัง สถานีรถไฟตรัง และตึกแถวย่านประวัติศาสตร์ทับเที่ยง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา : ป้อมและกำแพงเมืองฉะเชิงเทราบริเวณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง วัดโสธรวรารามวรวิหาร ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ตำหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร อาคารไม้สัก 100 ปี และย่านการค้าตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า 5 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าสกลนคร เมืองเก่าระนอง เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าตาก และเมืองเก่าแพร่ ทั้งนี้ การประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า และแผนแม่บทฯ เป็นกลไกในการบริหารจัดการที่สำคัญ เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่า คงคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทั้ง ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เมืองเก่า นำแผนแม่บทฯ ไปขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ให้มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมต่อไป

พลเอกประวิตร กล่าว่าการประชุมในวันนี้ มีเรื่องพิจารณาที่สำคัญ คือ การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เพื่อประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า (เมืองเก่าอุทัยธานี, เมืองเก่าฉะเชิงเทรา และ เมืองเก่าตรัง) แผนแม่บทและผังแม่บท การอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า (เมืองเก่าสกลนคร, เมืองเก่าระนอง เมืองเก่าราชบุรี, เมืองเก่าตาก และ เมืองเก่าแพร่)ขอขอบคุณ คณะกรรมการ ทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

บทความก่อนหน้านี้66 ปี ‘บิ๊กแจ๊ส’ นายก อบจ.ปทุมธานีคนใหม่ ‘ผมไม่ทะเยอทะยานเพราะชีวิตผมพอแล้ว’
บทความถัดไปทำอะไรอยู่? ‘หมอเอก’ จี้ถาม ‘ประยุทธ์-ดอน’ จีนปิดเขื่อนน้ำโขงลดฮวบแต่เพิ่งแจ้งเตือนไทย