บิ๊กป้อม ถก อนุกรรมการนโยบายพัฒนาภาคกลาง ย้ำพัฒนาเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อประโยชน์ประชาชน

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ประชุม รับทราบ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารเชิง พื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ….. การเปลี่ยนแปลงโครงการตาม แผนปฎิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคกลางประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2563-2564 ( กรณีไม่กระทบแผน)
และนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีจัดทำแผนพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2565 และที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทั้ง ผลการพิจารณาแผนปฎิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยที่ประชุม ได้นำเสนอ แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดย พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง ใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) พัฒนากรุงเทพเป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 2) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยังยืน
4)บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งและความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยังยืน 5) เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
6) พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูแล ให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแนวทางที่ ก.บ.ภ. ได้วางไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ขอให้ฝ่ายเลขาฯ สรุปสาระสำคัญ ผลการประชุมในวันนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ต่อไป

บทความก่อนหน้านี้“ไบเดน” จ่อเข็นมาตรการเยียวยา 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯจากผลกระทบโควิด-19
บทความถัดไปสูญเปล่า! “วิสาร” อัด “ประยุทธ์” จ่ายเยียวยาประชาชนน้อยกว่าเบี้ยประชุมรัฐมนตรี