“ศักดิ์สยาม”ประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-เกาหลี เดินหน้าแผนงาน 5 ปี 4 สาขา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN and ROK Transport Ministers Meeting: ATM+ROK) ครั้งที่ 11 โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นางจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ กระทรวงคมนาคมและการสื่อสารสารสนเทศของบรูไนดารุสซาลามเป็นเจ้าภาพ โดยมี ดาโต๊ะ อับดุล มูตาหลิบ ยูซอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารสารสนเทศของบรูไนดารุสซาลาม และนายมยอง ซู ซน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง สาธารณรัฐเกาหลี ทำหน้าที่ประธานร่วมการประชุม ร่วมด้วยรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมการประชุมฯ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเด็นสำคัญและข้อเสนอแนะจากการประชุมหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งระหว่างอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนที่นำทางความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี ปี 2561 – 2563 และได้ให้การรับรองแผนที่นำทางความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี ปี 2564 – 2568 ซึ่งเป็นแผนงานสำหรับการดำเนินโครงการระหว่างอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลีในระยะ 5 ปีถัดไป ภายใต้ 4 สาขา ประกอบด้วย การพัฒนา/เสริมสร้างขีดความสามารถทรัพยากรบุคคล การให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนา การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารและจัดการเทคโนโลยี จำนวน 40 โครงการ

ในการนี้ รัฐมนตรีขนส่งอาเซียนได้กล่าวขอบคุณสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่อาเซียนมาโดยตลอด โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งของสาธารณรัฐเกาหลี ที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และการทำโครงการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านการขนส่ง ในหลักสูตรการฝึกอบรมนโยบายและความปลอดภัยด้านรถไฟ นโยบาย และการบริหารด้านโลจิสติกส์ การขนส่งอย่างยั่งยืนในเขตเมือง ระบบการขนส่งอัจฉริยะและเทคโนโลยี และการเวนคืนที่ดินและการชดเชย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างและยกระดับขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ขนส่งของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่ประเทศไทย (กระทรวงคมนาคม) ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกปี

บทความก่อนหน้านี้“สุดารัตน์” เผยผลติดตาม เงินประกันราคาข้าว มีชาวนาไม่ได้เพิ่มอีก 52 ราย
บทความถัดไปส.ส.ก้าวไกล ไม่หวั่นเจอสอบร่วมชุมนุม จ่อยื่นกลับส.ส.รัฐบาล ขึ้นเวทียั่วยุปลุกปั่นมวลชน