ภาคีนัก กม.สิทธิมนุษยชน จ่อยื่นหนังสือถึงประธานสภา ให้ ‘สิระ เจนจาคะ’ พ้น ปธ.กมธ.กฎหมายฯ

ภาคีนัก กม.สิทธิมนุษยชน จ่อยื่นหนังสือถึงประธานสภา ให้ ‘สิระ เจนจาคะ’ พ้น ปธ.กมธ.กฎหมายฯ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสิระ เจนจาคะ ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้ขึ้นปราศรัยถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญและได้กล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่นด้วยคำพูดที่เหยียดศักดิ์ศรีและลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติและสถานะตามกฎหมายบางประการของบุคคล กล่าวคือ นายสิระได้ปราศรัยช่วงหนึ่งว่า “นายจอน แม่เป็นคนอังกฤษ เป็นคนต่างชาติใช่มั้ย เป็นลูกครึ่งใช่มั้ย ปิยบุตร มีเมียเป็นฝรั่งเศส มันเป็นเขยฝรั่งเศสใช่มั้ย สองประเทศนี้ล้มล้างสถาบัน…” พฤติการณ์ดังกล่าวไม่อาจถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็น หรือติชมเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ เนื่องจากเป็นการปราศัยที่มุ่งวิพากษ์ตัวบุคคลบนพื้นฐานของความแตกต่างทางชนชาติ เผ่าพันธุ์ หรือศาสนา อันเป็นการยั่วยุให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ความเกลียดชัง หรือการใช้ความรุนแรง ซี่งขัดต่อกติกาสากลระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 20 (2) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีนั้น

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกมยน ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า ทางภาคีฯ จะเข้ายื่นหนังสือต่อประธานและสมาชิกผู้แทนราษฎร ขอให้นายสิระ เจนจาคะ พ้นจากตำแหน่งประธาน กมธ.กฎหมาย ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่สัปปายสภาสถาน เกียกกาย พร้อมระบุอีกว่า การกล่าวอ้างของนายสิระเป็นการปลุกระดมสร้างความขัดแย้งในหมู่ประชาชน ไม่เพียงแต่จะสร้างความเข้าใจผิดที่นำไปสู่ความเกลียดชังต่อบุคคลที่ได้พาดพิงเท่านั้น แต่การกล่าวอ้างดังกล่าวยังกระทบต่อสิทธิพลเมืองของบุคคลอื่นที่อาจจะถือสัญชาติสองสัญชาติตามหลักสายโลหิตหรือหลักดินแดนของบิดามารดาที่แตกต่างกัน รวมถึงบุคคลอื่นที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติด้วย

นอกจากนี้ นายสิระยังมีพฤติกรรมเหยียดหยามศักดิ์ศรีของประชาชนที่ลงชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน 100,732 คน ว่าเป็นกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยองค์กรต่างชาติ อันเป็นการกล่าวอ้างที่ขัดกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หลักพื้นฐานประชาธิปไตย และขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 4 วรรคสองซึ่งรับรองไว้ชัดแจ้งว่า “ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน”

นายสิระ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการกฎหมาย ยุติธรรม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่ยึดมั่นในหลักนิติรัฐ นิติธรรมและหลักการสิทธิมนุษยชน แต่พฤติการณ์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงโดยชัดแจ้งว่านายสิระฯ ไม่เป็นผู้ที่เคารพและยึดมั่นในหลักนิติรัฐ นิติธรรมและหลักการสิทธิมนุษยชนแม้แต่น้อย จึงไม่มีความสง่างามที่จะดำรงตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในนามประธานนิติรัฐ นิติธรรมและหลักการสิทธิมนุษยชนตามกลไกของรัฐสภา

ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงเรียนมาเพื่อขอเรียกร้องให้นายสิระ เจนจาคะ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทันที หากนายสิระฯ ไม่ลาออก สภาผู้แทนราษฎรควรดำเนินการเพื่อให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ เพื่ออำนวยให้สภาผู้แทนราษฎรดำรงอยู่ได้ด้วยความสง่างาม เกียรติภูมิของสภาผู้แทนราษฎรจะทรงเกียรติและสง่างามก็ด้วยแต่การดำรงไว้ซึ่งการรับใช้ประชาชน

หนังสือฉบับเต็ม คลิก

 

บทความก่อนหน้านี้วิเคราะห์ : “ใครก่อมลพิษ คนนั้นต้องจ่าย” ทางเลือกแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
บทความถัดไปรองโฆษกตร.แจงไม่ทราบแหล่งที่มาเอกสาร “ลับมาก” สมช.หลุดว่อนเน็ต