‘นิด้าโพล’ ชี้ รับเงินรัฐ มีส่วนทำให้คนสนับสนุนรบ.-ปชช.ได้ประโยชน์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “รับเงินรัฐ สนับสนุนรัฐบาลหรือเปล่า?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับโครงการที่ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน จากรัฐบาลและการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับรัฐบาล การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.50 ระบุว่า ไม่เข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ขณะที่ ร้อยละ 12.50 ระบุว่า เข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

ส่วนการเข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐบาล ในช่วงปี 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.26 ระบุว่า ไม่เคยเข้าร่วมโครงการใด ๆ รองลงมา ร้อยละ 32.58 ระบุว่า เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง ร้อยละ 25.68 ระบุว่า เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และร้อยละ 3.48 ระบุว่า เข้าร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน เพื่อลดหย่อนภาษี

สำหรับการตัดสินใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับรัฐบาล หลังเข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.76 ระบุว่า มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาล รองลงมา ร้อยละ 25.38 ระบุว่า สนับสนุนรัฐบาล แต่ไม่เกี่ยวกับโครงการที่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐบาล ร้อยละ 22.12 ระบุว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้ว ร้อยละ 12.34 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร และร้อยละ 1.40 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นต่อโครงการที่ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.32 ระบุว่า ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการนี้ รองลงมา ร้อยละ 35.45 ระบุว่า เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดี ร้อยละ 17.80 ระบุว่า พ่อค้า นายทุนได้ประโยชน์จากโครงการนี้ ร้อยละ 13.86 ระบุว่า เป็นมาตรการเลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม ร้อยละ 10.15 ระบุว่า เปลืองงบประมาณ ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง ร้อยละ 8.03 ระบุว่า ระบบและกติกาการใช้จ่ายยุ่งยากซับซ้อนเกินไป ร้อยละ 4.02 ระบุว่า ระบบและกติกาการใช้จ่ายทำให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 3.26 ระบุว่า สร้างความเท่าเทียมกัน ร้อยละ 2.95 ระบุว่า เป็นโครงการประชานิยม ร้อยละ 1.52 ระบุว่า ระบบของร้านค้า/ห้าง ยังไม่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดปัญหาการใช้เงินจากโครงการ และร้อยละ 1.59 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามถึงการรับเงินช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.35 ระบุว่า เคยรับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกัน รองลงมา ร้อยละ 29.92 ระบุว่า ไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือ/เยียวยาใด ๆ ร้อยละ 20.53 ระบุว่า เคยรับเงินรับเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท สำหรับกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 6.44 ระบุว่า เคยรับเงินเยียวยาสำหรับกลุ่มคนที่มีความเปราะบางทางสังคม เช่น เด็กแรกเกิด ผู้พิการ และคนชรา และร้อยละ 5.76 ระบุว่า เคยรับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการตัดสินใจของผู้ที่เคยรับเงินช่วยเหลือ/เยียวยาเกี่ยวกับรัฐบาล หลังรับเงินช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.03 ระบุว่า มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาล รองลงมา ร้อยละ 25.73 ระบุว่า สนับสนุนรัฐบาล แต่ไม่เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ/เยียวยา ของรัฐ ร้อยละ 24.76 ระบุว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้ว ร้อยละ 12.54 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร และร้อยละ 1.94 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

บทความก่อนหน้านี้สวนดุสิตโพลเผยประชาชนส่วนใหญ่ ไทยควรนำระบบการเลือกตั้งอเมริกามาใช้เลือกผู้นำประเทศ
บทความถัดไปโฆษก พปชร. เชื่อมั่น “ประยุทธ์” เหมาะที่สุด นั่งผู้นำต่อในสถานการณ์ขณะนี้