บิ๊กป้อม ย้ำ กกท ประเมินผลงาน สมาคมกีฬาไทย เพื่อความเป็นเลิศ ในทุกมิติ

บิ๊กป้อม ย้ำ กกท ประเมินผลงาน สมาคมกีฬาไทย เพื่อความเป็นเลิศ ในทุกมิติ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 อาคารสำนักงาน สมช ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขของ สคร. ประจำปี พ.ศ. 2563 และที่ประชุมได้มีประเด็นพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ การแต่งตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รัฐวิสาหกิจ การขอความเห็นชอบ แผนการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พลเอประวิตร กล่าวว่า ขอให้ กกท. นำข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป การประชุมในวันนี้ มีเรื่องเน้นย้ำ ดังนี้ ระบบประเมินผล การบริหารจัดการสมาคมกีฬา ตามแนวทางพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาตัวชี้วัดให้เหมาะสม สอดคล้องตามความแตกต่างของแต่ละสมาคมกีฬาอย่างแท้จริง พิจารณาและความเหมาะสม สมาคมพี่เลี้ยง เพื่อช่วยเหลือสมาคมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินรวมถึงให้มีการประเมิน และปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลนี้ ในห้วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในส่วนของ แผนการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร ประจำปี 2564 ทั้ง 10 ขอให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทุกรายการ
โดยเฉพาะ ในหัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ที่มีผลการประเมินยังไม่คงที่
ในห้วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ขอฝากทางคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ช่วยกำกับดูแล ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานด้วย

บทความก่อนหน้านี้การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ : ทวีปที่สาบสูญ อนิจจาตัวกูผู้ทรามโฉด
บทความถัดไป‘บิณฑ์’ ยกหูหา ‘พุทธะอิสระ’ นัดใส่เสื้อเหลือง รวมพลแสดงพลัง 1 พ.ย.