“ประวิตร” สั่งเร่งช่วยประชาชน แก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง ตั้งอนุกรรมการฯน้ำรายภาค ลงพื้นที่เร่งด่วน

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00 น. พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายธวัชชัย ใบเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 2 (สทนช.ภาค 2) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมการทหารช่าง กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะกรรมการลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้อง (เจ้าพระยา ท่าจีน ประจวบคีรีขันธ์ ป่าสัก เพชรบุรี แม่กลอง สะแกกรัง) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สทนช. ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ กล่าวว่า “การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรก ภายหลังมีคำสั่ง กนช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่ได้งบประมาณประจำปี งบกลาง พร้อมทั้งโครงการสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการและเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วม ในด้านต่างๆ จึงได้มีคำสั่งการให้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานที่ได้ผ่านมติครม.แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคกลาง มักติดขัดปัญหาในขั้นตอนการขอรับงบประมาณ การเขียนโครงการไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงตามหลักการขอตั้งงบประมาณของสำนักงบประมาณ จึงทำให้การขับเคลื่อนโครงการไม่เป็นไปตามแผน ดังนั้นจึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจในขั้นตอนและระเบียบการเสนอขอตั้งงบประมาณที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานท้องถิ่น โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นพี่เลี้ยง และให้ทางจังหวัดตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมแล้งซ้ำซากเพื่อสามารถลำดับขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเร่งสร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและประโยชน์ของก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว ต้องดำเนินแผนงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการชุดนี้จะเตรียมลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดและตรวจสอบโครงการในพื้นที่ภาคกลางให้สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างแท้จริง”

สำหรับคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค แต่งตั้งขึ้นตามมติที่ประชุม กนช. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กนช. ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สามารถเร่งรัด ตรวจสอบ และขับเคลื่อนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ปัจจุบัน มี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคใต้

 


โค้งสุดท้ายกับโปรโมชั่นเอาใจคอนิตยสารในเครือมติชน

สมาชิกตลอดปีลดทันที 40%
.
มติชนเอาใจนักท่าน จัดโปรโมชั่นให้กับผู้สมัครนิตยสารในเครือมติชน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563 ที่ลดราคาพิเศษมากถึง 40% จัดส่งลงทะเบียน ได้แก่
.
📷มติชนสุดสัปดาห์ 52 ฉบับต่อปี
จากราคา 3,692.- เหลือเพียง 2,652.-
*รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
[https://cutt.ly/wgo32TT](https://cutt.ly/wgo32TT?fbclid=IwAR04elXa3x7sarnLW6XV_rpaz_iBPRjklMsARiSFCmwI8bPV2XvtUFpz9cU)
.
📷ศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับต่อปี รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
จากราคา 1,692.- เหลือเพียง 1,116.-
*รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
[https://cutt.ly/8go39qV](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F8go39qV%3Ffbclid%3DIwAR1_bNE5QNkuUrUk6AWV4IErd2yJV8C_KxbMMGSNF8uuBEyv5zeMizXPOxA&h=AT1cca8T767PgQR-dUL9viQ1qaiYSrdmaaW9dZDtCLJMj3kbmKG8yPlD6Lq7C8CP64TXzlRK-G-9iqvTLMMLhaA6c6QR56P1rhwurkRDtYJfHQkxt2EETYa9RXxdrTarfmUX&__tn__=-UK*F)
.
📷เทคโนโลยีชาวบ้าน 24 ฉบับต่อปี รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
จากราคา 1,704.- เหลือเพียง 1,224.-
*รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
[https://cutt.ly/cgo39D2](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2Fcgo39D2%3Ffbclid%3DIwAR3nl3HmZQY84OGLn5Vc3NCx171_Z1ZOvM6MgJxSO6wx6jpjp-pTJuhTrCE&h=AT0SV643sUGwxQ_ruE9zOfxa3FiVXunxX6fu2is3d9XgyM9wIvdcudrui57szQKMjSRDq-6ZB0YWalSeCg1y9dmeY8GjhXv_WATOMRXhBnZAilZ5EA8W7NfGP7UsZff6tpjG&__tn__=-UK*F)
.
📷สมาชิกนิตยสาร 3 ปกรายปี ประกอบด้วย
– นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์รายปี (52 ฉบับ)
– นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปี (24 ฉบับ)
– นิตยสารศิลปวัฒนธรรมรายปี (12 ฉบับ)
.
จากราคา 7,088.- เหลือเพียง 4,992.-
*รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
[https://cutt.ly/qgo8uAY](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2Fqgo8uAY%3Ffbclid%3DIwAR3u7VdRS2d10lbrzDE9GIlXmQPQDBPbt8VEyVqPVVLtQcecsnS3D5o-pXU&h=AT2JZSVkP3xc6ZAYXUEhYE5-OoU9GZpqfHNrMZlbESEZ3WC3r6GeJSIBrCREr46o_XiAPxn_c_AMY4bpyY0yFXRWV6PbC9n4yake5awbYZxj8YKhekmyI2uejHsfhhar8Rki&__tn__=-UK*F)
.
.
ดูโปรโมชั่นพ็อกเก็ตบุ้คและนิตยสารต่างๆ ได้ที่ [www.matichonbook.com](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.matichonbook.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Uq1niVpjq0kG5tUTK8MPPt_eU5Sl6MrpFgUOWG3dGqTEJYRidtfPrgms&h=AT2ApMefnkFj0WaHM-IguZ_FsN4TSvnJTkmkPRjmiWsZT8DETR8kRqI19OrJRUy6bNuCqq3tgDXFb1NCojzfwKawg7Cdtx7RmIOWjCMpUTuD0WmrszBFZZFOWjrktJfn40E7&__tn__=-UK*F)
.
ห้ามพลาด
สมัครสมาชิกนิตยสารในเครือมติชน
ลดราคาพิเศษ 40%
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563

บทความก่อนหน้านี้อภิญญา ตะวันออก : จีน-เขมร-อเมริกัน ณ เขื่อนกั้นแปซิฟิก
บทความถัดไป‘สุชาติ’ ไม่กังวลปมถือหุ้นสื่อ ชี้ไม่ได้ทำอะไรเลวร้าย เชื่อไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์พรรค