ลุงป้อม ลุยพื้นที่ สกลนคร เร่งแผนหลักพัฒนาหนองหาร ฟื้นฟูแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ เพื่อประชาชน

ลุงป้อม ลุยพื้นที่ สกลนคร เร่งแผนหลักพัฒนาหนองหาร ฟื้นฟูแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ เพื่อประชาชน

วันนี้ (24ต.ค.63) เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมประชุมภูมิทัตโต ชั้น 9 โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รายงานสรุปแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงหนองหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางดูสภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบบึงหนองหาร

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการติดตามแผนหลักการพัฒนาหนองหารและได้ลงพื้นที่ดูสภาพบึงโดยรอบในวันนี้ พบว่า การดำเนินงานของทุกหน่วยงานมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ แต่ก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว ทำให้หนองหารกลับมาสามารถเก็บน้ำได้เต็มพื้นที่อีกครั้ง โดยวันนี้ได้สั่งการให้ สทนช. กำกับ เร่งรัด ขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาหนองหารให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่วนการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้มอบหมายให้กรมชลประทานและกรมประมงร่วมกันดำเนินการ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกำหนดรูปแบบการเพาะปลูกและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมตามที่กรมที่ดินร่วมกับกรมประมงกำหนดไว้ ด้านการบรรเทาอุทกภัยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดรูปแบบระบบบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ ในส่วนการจัดการคุณภาพน้ำได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสียกำหนดรูปแบบระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ปัญหาคุณภาพน้ำของหนองหารที่เรื้อรังมานานได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม มีความอุดมสมบูรณ์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เกิดประโยชน์ต่อชาวสกลนครและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังสามารถต่อยอดขยายผลความสำเร็จเพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ เช่น บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ กว๊านพะเยา จ.พะเยา ต่อไป

ด้าน ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำทีกล่าวเพิ่มเติมว่า แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร มีกรอบการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่งคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และการบริหารจัดการ รวมระยะเวลา 10 ปี (ปี 63–72) จำนวน 62 แผนงาน/โครงการ วงเดำเนินการโดย 12 หน่วยงาน โดยในส่วนของแผนปฏิบัติการเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปี 63-65

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวงประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2563
บทความถัดไปขอแสดงความนับถือ/ฉบับประจำวันที่ 23-29 ตุลาคม 2563