1008รายชื่อแพทย์ แถลงการณ์ร้องยุติความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม ขอให้ จนท.ยึดหลักสากลควบคุมฝูงชน

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. คณะบุคลากรทางการแพทย์แถลงเพิ่มจำนวนรายชื่อผู้ร่วมลงนามเพิ่มเป็น 1,008 คน พร้อมแถลงการณ์ ดังนี้ “จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ปรากฏภาพการใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนและกลุ่มสมทบอื่น ๆ เพื่อสลายการชุมนุม ทั้งที่เป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ นอกจากนี้ยังมีภาพรถพยาบาลที่ไม่สามารถผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อทำการรับส่งผู้ป่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้น ตามหลักมนุษยธรรม

ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ต้องทำการรักษาอภิบาลผู้ป่วย โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ ทัศนคติทางการเมือง ซึ่งเป็นหน้าที่อันหลีกเลี่ยงมิได้ตามคำปฏิญาณเมื่อครั้งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ รวมถึงต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวและสิทธิผู้ป่วย (autonomy)

บุคลากรทางการแพทย์ดังรายชื่อแนบท้าย จึงขอร่วมลงนามในแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อ เรียกร้องให้เปลี่ยนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบของรัฐต่อผู้ชุมนุม เป็นการรับฟังอย่างสันติวิธี และขอให้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้บังคับบัญชายึดหลักสากลในการควบคุมฝูงชน ดังนี้

1. โรงพยาบาลต้องเป็นสถานที่ปลอดภัย และเป็นกลางทางการเมือง การเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งพึงได้รับของพลเมือง บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับความคุ้มครองและอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทุกคนอย่างเสมอภาค

2. การดูแลการชุมนุมต้องปฎิบัติตามหลักสากล มาตรการที่ใช้ควบคุมฝูงชนจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักความจำเป็น หลักความสมเหตุสมผล หลักความได้สัดส่วนต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น

3. การใช้รถยิงน้ำผสมสารเคมียิงไปยังผู้ชุมนุมเป็นมาตรการที่มีความรุนแรงโดยสภาพ เจ้าหน้าที่ไม่อาจแยกแยะเป้าหมายเพื่อบังคับมาตรการนี้อย่างเป็นธรรมได้ เจ้าหน้าที่จึงไม่ควรใช้รถยิงน้ำกับการชุมนุมที่สงบ แรงดันที่เกิดจากน้ำมีระดับสูง สามารถทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย และจิตใจ

4. งดใช้สารเคมีที่มีพิษต่อระบบผิวหนัง และเยื่อบุ หรือต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น แก๊สน้ำตา ต่อผู้ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ

5. เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้เห็นต่างในสังคม เพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ขอแสดงความนับถือ”

รายชื่อ
1 นายแพทย์ กนก วงศ์สวัสดิ์

2 แพทย์หญิง กมลพรรณ เล็กสวัสดิ์ โรงพยาบาลนครพิงค์

3 แพทย์หญิง กมลวรรณ ไศลบาท

4 แพทย์หญิง กรปวีณ์ ว่องไวพิจารณ์

5 แพทย์หญิง กรผกา ขันติโกสุม

6 นายแพทย์ กรวัฒน์ สวนคล้าย

7 นายแพทย์ กฤตธีธัช วีระศิริรัตน์

8 นายแพทย์ กฤษ จันทนะ

9 นายแพทย์ กฤษฎา ชุมวณิชย์

10 นายแพทย์ กลวัชร ทรัพย์สวนแตง

11 นายแพทย์ กวิน ฟองสถาพร โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์

12 นายแพทย์ กวินท์ ศัลย์วิเศษ

13 นายแพทย์ กวี จิตรกุลเดชา

14 นายแพทย์ กวีวัฒน์ ชุมนุมพร โรงพยาบาลศิริราช

15 นายแพทย์ กษมา เมืองยศ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

16 แพทย์หญิง กษิรา อัศวนพคุณ

17 แพทย์หญิง กอบพร สภานนท์

18 แพทย์หญิง กัญญาณั ฐ มหิทธิหาญ

19 แพทย์หญิง กัณฐิกา วงศ์มณีประทีป

20 แพทย์หญิง กัณฐิกา สิงห์สี

21 แพทย์หญิง กัณฐิกา อยู่จำนงค์

22 แพทย์หญิง กาญจนา ศรีสุวรรณจิตต์

23 นายแพทย์ กานต์ พงษ์สุวรรณ

24 แพทย์หญิง กานต์ธิมา นันทศรุต

25 แพทย์หญิง กานต์สินี มงคลมาลย์

26 ทันตแพทย์​หญิง กานติมา กุนทีกาญจน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​

27 นายแพทย์ กิตติพันธ์ ซันดู

28 แพทย์หญิง กุณฑิกา ลาภเลิศสกุล

29 นายแพทย์ เกรียงไกร สุขทองหลาง โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

30 แพทย์หญิง เกวลี เอี่ยมวรสมบัติ

31 แพทย์หญิง เกวลี แชร์

32 แพทย์หญิง เกษรบัวตอง พิมพ์จักร

33 นายแพทย์ เกียรติศักดิ์ บุญสิมมา

34 นายแพทย์ ไกร ไทยานันท์

35 แพทย์หญิง ขนิษฐา เธียรกานนท์

36 ทันตแพทย์หญิง ขวัญมนัส กิตยานุรักษ์

37 นายแพทย์ คัมภีร์ ดำรงเกียรติ

38 นายแพทย์ คัมภีร์ สรวมศิริ

39 แพทย์หญิง จตุพร ดีพลงาม

40 แพทย์หญิง จรสดาว ริมพณิชยกิจ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

41 แพทย์หญิง จริยา ภูดิศชินภัทร

42 นายแพทย์ จักรทัศน์ เจียมจันทร์

43 ทันตแพทย์ จักรพล ฉายสุวรรณ โรงพยาบาลขุนหาญ

44 นายแพทย์ จารุกิตติ์ ธิติพรพงศ์

45 นายแพทย์ จิตรภณ พุฒศรี

46 นายแพทย์ จิตวัต ชูตระกูลวงศ์ โรงพยาบาลมหาชนะชัย

47 แพทย์หญิง จินต์ โสธรวิทย์

48 นายแพทย์ จิรวัฒน์ ธเนศธาดา

49 นายแพทย์ จิรวัฒน์ พงษ์หมื่นไวย

50 นายแพทย์ จิรัฎฐ์ สุวรรณวิเศษกูล

51 นายแพทย์ จิรายุ วิษณุรัก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

52 แพทย์หญิง จีรภา กาญจนาพงศ์กุล

53 แพทย์หญิง จุฑาวดี หล่อตระกูล

54 แพทย์หญิง จุฬาลักษณ์ นุพอ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

55 ทันตแพทย์ เจฏฐพงค์ อมรวงศ์

56 นายแพทย์ เจตนิพัทธ์ คำยวง

57 นายแพทย์ เจนพล แก้วกิติกุล

58 ทันตแพทย์หญิง เจษฎาวรรณ ธรรมภัทรกุล

59 นายแพทย์ ใจประภัสส์ ว่องวัฒนโรจน์

60 แพทย์หญิง ฉัตร​แก้ว​ กองทรัพย์​

61 นายแพทย์ เฉลิมพล มาลา

62 นายแพทย์ เฉลิมวุฒิ โคตุทา

63 นายแพทย์ ชญานนท์ บุญธีระเลิศ

64 แพทย์หญิง ชญานี เพ็ญเพียร

65 แพทย์หญิง ชฎาพร ชำนาญท่องไพวัลห์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

66 นายแพทย์ ชนทัต ไตรทอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

67 นายแพทย์ ชนธวัช เจียรศรีเสถียร

68 แพทย์หญิง ชนนาทร หัตถา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

69 นายแพทย์ ชนาธิป เปรมวิชัย

70 ทันตแพทย์หญิง ชนิดาภา แสนลี

71 แพทย์หญิง ชนุตม์ เจริญสุข

72 แพทย์หญิง ชเนตตา หัตถา

73 แพทย์หญิง ชมกร ธเนศนิตย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

74 แพทย์หญิง ชมนาด ศิริรัตน์

75 แพทย์หญิง ชมพูนุช จันทรกระวี

76 แพทย์หญิง ชรชล สัชฌบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี

77 แพทย์หญิง ชลิตา สามห้วย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

78 ทันตแพทย์ ชวิศ รัตนสุวรรณวุฒิ

79 นายแพทย์ ชัชนนท์ กัมทรทิพย์

80 นายแพทย์ ชานนท์ ธรรมอักษร

81 นายแพทย์ ชารัตน์ ชูเกียรติ

82 นายแพทย์ ชิติพัทธ์ เจริญเกษมวิทย์ โรงพยาบาลนครนายก

83 นายแพทย์ ชินดนัย ทรงแสงธรรม

84 นายแพทย์ ชิโนรส วงค์ธิดา

85 แพทย์หญิง ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

86 แพทย์หญิง ชุติกาญจน์ ธรรมสอน

87 แพทย์หญิง ญาณินทร์ คูณเจริญสุข

88 แพทย์หญิง ญานิกา วลีอิทธิกุล

89 แพทย์หญิง ฐิตาพร สุพรรณนนท์

90 แพทย์หญิง ฐิตาพร ทรงความเจริญ

91 นายแพทย์ ฐิติพงศ์ เอมพรหม

92 แพทย์หญิง ฐิติพร ตั้งวิวัฒนาพานิช

93 แพทย์หญิง ณกมล ปัญโญเหียง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

94 แพทย์หญิง ณฐชา เหล่าโผน

95 แพทย์หญิง ณฐพรรณ บุญวิสุทธิ์

96 แพทย์หญิง ณพรวรรณ ศิริมา

97 แพทย์หญิง ณพิชญา วิริยะ

98 นายแพทย์ ณภัทร เอกนันท์

99 แพทย์หญิง ณภัทร เหล่าอรุณ

100 แพทย์หญิง ณัฏฐวดี นันตา โรงพยาบาลแม่สะเรียง

101 นายแพทย์ ณัฐ ฉัตรชัยรัตนเวช

102 นายแพทย์ ณัฐชนน กุลสัมฤทธิ์ผล

103 นายแพทย์ ณัฐชัย เหมทานนท์ โรงพยาบาลศิริราช

104 แพทย์หญิง ณัฐชา นรังศิยา

105 แพทย์หญิง ณัฐฐิกานต์ มีลาภ

106 นายแพทย์ ณัฐดนัย วัดเกี้ยวพงษ์

107 แพทย์หญิง ณัฐธิดา อินเจริญ

108 ทันตแพทย์ ณัฐนนท์ พุทธิรักษ์กุล โรงพยาบาลเสิงสาง

109 แพทย์หญิง ณัฐนรี เรืองปราชญ์

110 นายแพทย์ ณัฐพงษ์ ตั้งจิตบุญสง่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

111 นายแพทย์ ณัฐพงษ์ ยูงศิริกาญจน์

112 แพทย์หญิง ณัฐวรา เนตรากูล

113 นายแพทย์ ณัฐวุฒิ จรัญนฤมล

114 นายแพทย์ ณัฐสิทธิ์ ว่องวราวาณิชย์

115 แพทย์หญิง ณัฐิกานต์ อรรถปรียางกูร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

116 แพทย์หญิง ณิชากร ตู้จินดา

117 แพทย์หญิง ณุวรา ภรณวลัย

118 นายแพทย์ ทนง​ศักดิ์​ ปิดตา​ทะ​สา​

119 นายแพทย์ ทรงวุฒิ ภู่สว่าง

120 นายแพทย์ ทศวรรษ หาญจักรคำ โรงพยาบาลสะเมิง

121 นายแพทย์ ธนฉัตร ประพฤทธิพงษ์

122 นายแพทย์ ธนโชติ รัตนโกศลศรี

123 แพทย์หญิง ธนพร ผลชานิโก

124 แพทย์หญิง ธนพร หงษ์คณานุเคราะห์

125 แพทย์หญิง ธนพร โพธิสุวรรณ

126 นายแพทย์ ธนพล มีต้องปัน

127 นายแพทย์ ธนพล เสงี่ยมพร

128 แพทย์หญิง ธนวดี สิทธิผลกุล

129 นายแพทย์ ธนวัฒน์ คำภูแก้ว โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

130 นายแพทย์ ธนสิทธิ์ วัฒนสุชาติ

131 แพทย์หญิง ธนัชพร พวงเพชร

132 นายแพทย์ ธนา ทองศรีคำ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

133 นายแพทย์ ธนาคาร สาระคำ โรงพยาบาลพุทธชินราช

134 นายแพทย์ ธนาพัทธ์ วาณิชย์นที

135 แพทย์หญิง ธนาภา หรีรักษ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

136 แพทย์หญิง ธนิกา เกตุเผือก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

137 นายแพทย์ ธรณ์ สันตะรัตติวงศ์

138 นายแพทย์ ธราธิป กุลกำจร

139 ทันตเเพทย์ ธัชพล เกษรีภรณ์

140 แพทย์หญิง ธัญญมาศ บุรณนัฏ โรงพยาบาลธรรมศาตร์เฉลิมพระเกียรติ

141 แพทย์หญิง ธัญนาถ ยกชม

142 นายแพทย์ ธาริต มงคล

143 แพทย์หญิง ธีรนันท์ จันทิมา

144 นายแพทย์ ธีรยุทธ มณีศรี โรงพยาบาลสีดา

145 นายแพทย์ ธีรัตต์ เจิ่งประภากร

146 นายแพทย์ แธนธรรพ์ แสงภู่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

147 นายแพทย์ นครินทร์ ฤทธิสิงห์ โรงพยาบาลชุมแพ

148 นายแพทย์ นนชยา ใจตรง

149 แพทย์หญิง นพนันท์ ชัยกิตติศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

150 นายแพทย์ นพนาท เทียนทอง

151 นายแพทย์ นราธร เจริญธัญรักษ์ โรงพยาบาลขอนแก่น

152 แพทย์หญิง นริศรา เชิดชู

153 นายแพทย์ นฤบดินทร์ รอดปั้น

154 แพทย์หญิง นลิน สัมปุณณะโชติ

155 นายแพทย์ นวพงษ์ พัฒน์พันธุ์

156 ทันตแพทย์ นวพล โกมุทธนชาติ

157 แพทย์หญิง นวลจุฑา ไทยแท้ โรงพยาบาลพะเยา

158 แพทย์หญิง นันท์ธร คามชิตานนท์

159 แพทย์หญิง นันทพร นาวารวงศ์

160 แพทย์หญิง นันทิกา อนันต์ถาวรวงศ์

161 แพทย์หญิง นัสรี สะนอ

162 แพทย์หญิง นาตยา รักพ่วง DR.Aomthong clinic

163 แพทย์หญิง นิชดา พงษ์ธัญญกรณ์

164 ทันตแพทย์หญิง นิธินันท์ สุธรรม

165 นายแพทย์ นินนาท ตั้งวงศ์วณิชย์

166 แพทย์หญิง นิมมิตา ศรีสันต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

167 แพทย์หญิง นิลลักษมี ฉินกมลทอง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯมศว.องครักษ์

168 แพทย์หญิง นิโลบล ยาทองไชย

169 นายแพทย์ นิสิต แสงนิล

170 แพทย์หญิง นุชรัตน์ วัฒนาพูลทรัพย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

171 นายแพทย์ เนติภูมิ เกตุสิงห์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

172 แพทย์หญิง เนสซี่ เกิดศิลป์

173 นายแพทย์ บัณฑวิช สุดสงวน โรงพยาบาลแม่สอด

174 นายแพทย์ บุณยรักษ์ วัฒนะรัตน์

175 นายแพทย์ เบญจพล ท้วมสมบุญ

176 ทันตแพทย์หญิง เบญจรัตน์ กอนโภชน์

177 นายแพทย์ ปณัฐพงศ์ จริยโกมล

178 แพทย์หญิง ปภาพินท์ ปุษยไพบูลย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

179 นายแพทย์ ประกาศิษฐ์ คะระวานิช

180 แพทย์หญิง ประพิณพร สายัณห์

181 แพทย์หญิง ประพิศ ฉันทสุจริต

182 นายแพทย์ ประมุข ผลสมบูรณ์สุข

183 นายแพทย์ ปรัชญา หาญพัฒนภูมิ โรงพยาบาลปากท่อ

184 นายแพทย์ ปวัตน์ พื้นแสน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

185 แพทย์หญิง ปวีณา พังสุวรรณ

186 แพทย์หญิง ปองปวัน เชียรวิชัย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

187 นายแพทย์ ปัญญพันธุ์ ถิรประสิทธิ์พร

188 แพทย์หญิง ปัณฑารีย์ คมขำ

189 แพทย์หญิง ปาณิศา เกิดบัณฑิต

190 แพทย์หญิง ปาริฉัตร ภาวนากร

191 แพทย์หญิง ปาวาลี ดาวศิริโรจน์ โรงพยาบาลอุดรธานี

192 นายแพทย์ ปิ่นอภัย บุญศรีโรจน์

193 นายแพทย์ ปิยพัทธ์ ปิยะมงคล

194 แพทย์หญิง ปิยรัตน์ อรุณไพโรจน์

195 นายแพทย์ ปิยะ ศรีชนกเจริญรุ่ง

196 แพทย์หญิง ไปรยา กานตานนท์

197 นายแพทย์ พงศธร สีห์รา

198 นายแพทย์ พงศ์ธร โตอินทร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

199 นายแพทย์ พงศ์พิสุทธิ์ พูนสวัสดิ์พงศ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

200 นายแพทย์ พงษ์พัฒน์ กล่ำอยู่สุข

201 นายแพทย์ พชรพล ปิ่นฑสิริ โรงพยาบาลราชวิถี

202 นายแพทย์ พชรพล กิจภิญโญชัย โรงพยาบาลตำรวจ

203 แพทย์หญิง พนิตนาถ เขมปัญจกุล

204 แพทย์หญิง พรจิรา กิตติธเนศวร

205 แพทย์หญิง พรทิพา จรุงไทย

206 แพทย์หญิง พรพิมล เหรียญธีรศักดิ์

207 นายแพทย์ พฤฒิชัย วิสุเทพ

208 นายแพทย์ พฤทธิ์ พิทักษ์การ

209 นายแพทย์ พลวัฒน์ รัตนะวัน โรงพยาบาลราษีไศล

210 แพทย์หญิง พัชร์นภา โตสุขศรี

211 แพทย์หญิง พัชริดา มหัสฉริยพงษ์ โรงพยาบาลแม่ระมาด

212 นายแพทย์ พัฒนา สุภัทรดิลกกุล

213 แพทย์หญิง พิชชาภัสร์ ชินณะราศรี

214 แพทย์หญิง พิชญา กุศลารักษ์

215 นายแพทย์ พิชวัฒน์ สุขสุศิลป์

216 แพทย์หญิง พิชานัน วรรณวงศ์ โรงพยาบาลโชคชัย

217 นายแพทย์ พิพัฒน์ กุลนิรัตติศัย

218 แพทย์หญิง พิมพ์พลอย จรดล โรงพยาบาลน่าน

219 นายแพทย์ พิษณุ เฮงศรีธวัช

220 แพทย์หญิง พิสุทธิกานต์ รังคกูลนุวัฒน์

221 นายแพทย์ พีรธัช โชคมั่งมีพิศาล โรงพยาบาลศิริราช

222 นายแพทย์ พีรพุธ เจียประเสริฐ

223 นายแพทย์ พุฒิพงศ์ วงศ์วีรสิน

224 แพทย์หญิง พุทธรักษา รัชชกูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

225 แพทย์หญิง เพาพะงา ภูมิสถาน

226 แพทย์หญิง เพื่อนพร หลักเขต

227 แพทย์หญิง ภรภัทร ยิ้มใหญ่ โรงพยาบาลศิริราช

228 แพทย์หญิง ภวรัญชน์ พินิจจันทร์

229 แพทย์หญิง ภัณฑิลา เลี้ยงผ่องพันธุ์

230 แพทย์หญิง ภัทรดา เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์

231 แพทย์หญิง ภัทรียา จึงสมเจตไพศาล

232 นายแพทย์ ภากร พุทธานุภาพ

233 แพทย์หญิง ภาณุมาศ สุฤทธิ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

234 นายแพทย์ ภาณุเมศวร์ หิรัญวิชญารัตน์ โรงพยาบาลตากสิน

235 แพทย์หญิง ภานุช เอี่ยมประภาพร

236 แพทย์หญิง ภารวี บรรณเกียรติ

237 แพทย์หญิง ภาวิตา จงสุขศิริ

238 นายแพทย์ ภุชเคนทร์ กำแพงทอง โรงพยาบาลวัดเพลง

239 นายแพทย์ ภูบดี บงกชวิลาวัณย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

240 นายแพทย์ มณฑล เอกตาแสง โรงพยาบาลสกลนคร

241 แพทย์หญิง มณฑิรา ศิริ

242 แพทย์หญิง มนสินี เวียงคำ

243 แพทย์หญิง มนิสสรา เกตุแก้ว

244 แพทย์หญิง มโนรส มงคลิก

245 แพทย์หญิง มยุรี หอมสนิท

246 นายแพทย์ มีชัย ปรีชาพลสิทธิ์

247 แพทย์หญิง เมธิตา อิทธิสัญญากร

248 นายแพทย์ เมธี องค์ศิริพร

249 นายแพทย์ โมไนย กาญจนสินิทธ์

250 นายแพทย์ ยศดนัย นาเมืองจันทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

251 นายแพทย์ ยุทธวีร์ ศิริจันทร์ โรงพยาบาลหนองแสง

252 นายแพทย์ รชต สันธนะสุรางค์

253 ทันตแพทย์ รพิฉัตร เมฆศิริ

254 นายแพทย์ รวินันท์ โสมา ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ AOT

255 แพทย์หญิง รวิสรา หงส์กฤษดากร โรงพยาบาลรามาธิบดี

256 นายแพทย์ รัชพงศ์ ทองพูล

257 นายแพทย์ รัฐพงศ์ จันทร์ตระกูล โรงพยาบาลพังงา

258 นายแพทย์ รัตนภูมิ ส่งเสริม​สวัสดิ์​

259 นายแพทย์ รัตนศักดิ์ เริงธรรม

260 นายแพทย์ ราชันย์ วงศ์สาขา

261 แพทย์หญิง รินลดา พงษ์รัตนกูล

262 แพทย์หญิง รุ่งนภา ศิลปดีเลิศกุล

263 นายแพทย์ รุ่งโรจน์ ตั้งพงษ์

264 แพทย์หญิง รุจยา ร่มเย็น

265 แพทย์หญิง รุจิรดา ธีระบุญชัยกุล

266 แพทย์หญิง รุจิรา พัฒนวณิชกุล

267 ทันตแพทย์ รุจิรา แสนดี

268 นายแพทย์ เรืองโรจน์ โหตระไวศยะ

269 นายแพทย์ เรืองศักดิ์ รื่นสุคนธ์ โรงพยาบาลหลังสวน

270 แพทย์หญิง เรือนขวัญ กัณหสิงห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

271 ทันตแพทย์หญิง ฤทัยกานต์ วิลัยหอม โรงพยาบาลแก่งหางแมว

272 แพทย์หญิง ลลิตา พระธานี

273 แพทย์หญิง ลลิตา ตั้นเจริญ

274 นายแพทย์ ลิขสิทธิ์ โสนันทะ

275 แพทย์หญิง ลิตา ภูผา

276 แพทย์หญิง ลิสา กิตติสังวรา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

277 แพทย์หญิง ลีลา สีมาขจร

278 ทันตแพทย์หญิง วรางคณา วรฉายากร โรงพยาบาลหาดใหญ่

279 แพทย์หญิง วรางคณา ไวยรัชพานิช

280 แพทย์หญิง วราพร อยู่ประสิทธิ์

281 นายแพทย์ วริชญ์ กอบวรรธนะกุล

282 นายแพทย์ วริทธิ์ หวังซื่อกุล

283 นายแพทย์ วริศ ประพุทธ์พิทยา

284 แพทย์หญิง วริศรา เกตุเอี่ยม

285 แพทย์หญิง วริศรา อิ่มใจ

286 ทันตแพทย์ วโรดม จงสุวรรณวัฒนา โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด

287 แพทย์หญิง วลัยลักษณ์ บำรุงกิจ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

288 นายแพทย์ วศิน จีราระรื่นศักดิ์

289 นายแพทย์ วศิน ปานสิริธนาโชติ

290 นายแพทย์ วัชระ ลุนจักร โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

291 นายแพทย์ วัฒนชัย ปุณณลิมปกุล

292 แพทย์หญิง วัณย์ศิริ สุวรรณพันธ์ โรงพยาบาลเลย

293 นายแพทย์ วัทธิกร พิชิตพร

294 นายแพทย์ วันทิน ศรีเบญจลักษณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

295 แพทย์หญิง วันวิสาข์ บุญเฟื่อง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

296 นายแพทย์ วัลลภ แสงสันติ โรงพยาบาลสุรินทร์

297 นายแพทย์ วาปี มาศผล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

298 แพทย์หญิง วารีณา เลาหพันธุ์

299 แพทย์หญิง วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์

300 นายแพทย์ วิชญะ ปริพัฒนานนท์

301 แพทย์หญิง วิชญาพร ชาวพงษ์

302 นายแพทย์ วิชัย ทิพย์ใจเอื้อ

303 แพทย์หญิง วิชุนันท์ ศรีวิไล

304 นายแพทย์ วิญญ์ จินะณรงค์

305 นายแพทย์ วิทวัส จงสุวรรณวัฒนา

306 นายแพทย์ วิทวัส วงศ์ปุณณวัฒน์

307 แพทย์หญิง วิภาวัน วัธนะนัย

308 แพทย์หญิง วิริญจน์ธร ประภากรโกวิท

309 นายแพทย์ วิศรุต วันไชยธนวงศ์

310 นายแพทย์ วิสุทธิ จิตนุยานนท์

311 นายแพทย์ วีรพัฒ ชาญชิตโสภณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

312 ทันตเเพทย์ วีรวัฒน์ พิทักษ์โพธิ์ทอง

313 นายแพทย์ ศรัณย์พงศ์ ภิบาลญาติ

314 ทันตเเพทย์ ศวัส แจ่มสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา

315 ทันตแพทย์หญิง ศศิพิมพ์ สัจจะวัฒนวิมล

316 แพทย์หญิง ศศิวิมล ส่องสี

317 แพทย์หญิง ศิถี ชุมทอง

318 แพทย์หญิง ศิรดา จันทร์โสม

319 แพทย์หญิง ศุทธิศจี อำมาตย์มณี

320 นายแพทย์ ศุภการ เตชัสอนันต์

321 นายแพทย์ ศุภชาติ ชัยอุดมสม โรงพยาบาลสรินธร

322 นายแพทย์ ศุภชีพ วิริยะก่อกิจกุล

323 นายแพทย์ ศุภณัฐ อภิชาตวาณิช

324 นายแพทย์ ศุภณัฐ โสภณอุดมสิน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

325 นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ธัชศฤงคารสกุล

326 นายแพทย์ ศุภวุฒิ​ ขันตยานุวงศ์

327 นายแพทย์ สกล เจริญวีรกุล

328 นายแพทย์ สมเจตน์ เจนวรพจน์

329 แพทย์หญิง สรัลนุช ปัญญาวรคุณชัย

330 แพทย์หญิง สริตา มุกุระ

331 แพทย์หญิง สลิล ศิรินาม

332 นายแพทย์ สิชานนท์ ยืนยาว โรงพยาบาลปราสาท

333 นายแพทย์ สิทธิกิตติ์ จอมจันทร์ยอง Vc clinic

334 ทันตแพทย์ สิทธิเดช สุขแสง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

335 แพทย์หญิง สินี รุ่งรุจิรัตน์ โรงพยาบาลลำปาง

336 แพทย์หญิง สิระสา คำพรรณ์

337 แพทย์หญิง สิรินทร์ ตรีรัตนพันธ์ โรงพยาบาลชลประทาน

338 แพทย์หญิง สีวลี สีดาฟอง

339 นายแพทย์ สุขุม กอบเดช

340 นายแพทย์ สุเจตน์ จีระจิตสัมพันธ์

341 แพทย์หญิง สุธาทิพย์ ตันกุล

342 แพทย์หญิง สุภานัน วิจิตตระการ โรงพยาบาลแม่แตง

343 ทันตแพทย์ สุเมธ เขียวอ้าย

344 นายแพทย์ สุรชัช ศิวะตระกูล โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

345 แพทย์หญิง สุรัชนา ทองแถม

346 ทันตแพทย์หญิง สุวีรยา อัศวพัฒนากูล

347 นายแพทย์ เสถียร บรรจมาตย์ บิลโภชน์ โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

348 นายแพทย์ เหมือนเพชร ราชายนต์

349 ทันตแพทย์ อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

350 นายแพทย์ อธิป แสงรุ่งเรือง

351 นายแพทย์ อธิภัทร วิชยาอังกูร

352 นายแพทย์ อธิศ สมิทธิผล

353 นายแพทย์ อนุตร ขุมมงคล

354 นายแพทย์ อนุพงค์ กลิ่นอุดม

355 ทันตแพทย์หญิง อภิชญา พฤกษาเมธานันท์

356 แพทย์หญิง อภิชญา สุขประเสริฐ

357 นายแพทย์ อภินันท์ เจริญ​ชั​ยกรณ์

358 แพทย์หญิง อมรรัตน์ คำสร้อย

359 นายแพทย์ อมเรศ ภมะราภา

360 แพทย์หญิง อรชพรรนฐ์ สมฤาแสน

361 แพทย์หญิง อรปรียา แวงวรรณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

362 นายแพทย์ อรรคพงศ์ ทนานใหญ่

363 แพทย์หญิง อรรถพร อจลเสรีวงศ์

364 แพทย์หญิง อรสุมา พรรณารุโณทัย

365 แพทย์หญิง อริศรา ชีวะพฤกษ์

366 แพทย์หญิง อวภาส์ พรหมบันดาลกุล

367 นายแพทย์ อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์

368 นายแพทย์ อัคเดช ตั้งปฐมวงศ์

369 นายแพทย์ อังกูร บุญโนนแต้

370 ทันตแพทย์หญิง อัจฉราวดี นุชเฉย

371 แพทย์หญิง อัญชิสา ไตรภพ

372 แพทย์หญิง อัญมณี ลันโทมรัตนะ

373 แพทย์หญิง อัญมณี ไชยยิ่ง

374 แพทย์หญิง อาคิรา ลิ้มสุวัฒน์

375 นายแพทย์ อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

376 แพทย์หญิง อาภากร​ เหล่า​ชุน​สุวรรณ​

377 นายแพทย์ อาวินท์ ชัยสัมฤทธิ์โชค

378 ทันตแพทย์ อิทธิพล ชาญชินนำ โรงพยาบาลพนมไพร

379 นายแพทย์ อิบตีซาม อาเซ็ง โรงพยาบาลระแงะ

380 นายแพทย์ อิสระ สังชะนา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

381 นายแพทย์ อุฬาร สวนขวัญ

382 แพทย์หญิง อุฬารัตน์ สรัสสมิต

383 นายแพทย์ เอกอาชาน โควสุภัทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

384 ทันตแพทย์หญิง บุณยนุช พชระเศรณี

385 แพทย์หญิง ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์

386 แพทย์หญิง ชนธิภา กลีบแก้ว

387 แพทย์หญิง พรปวีณ์ พฤกษ์ปิติกุล

388 นายแพทย์ ณรงค์ฤทธิ์ สิงห์สาย โรงพยาบาลบ้านม่วง

389 นายแพทย์ จิรภาส ปอแก้ว

390 แพทย์หญิง ณัฏฐภัทร ขัตตินานนท์ โรงพยาบาลปากพะยูน จ.พัทลุง

391 นายแพทย์ วันชัย บุญทา

392 แพทย์หญิง ณัฐธยาน์ เรขะธีระโรจน์ โรงพยาบาลศิริราช

393 นายแพทย์ พศวัจณ์ ปลาเงิน โรงพยาบาลน่าน

394 แพทย์หญิง พรกนก พฤกษ์ปิติกุล

395 นายแพทย์ ธนฉัตร ยศเรืองศรี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

396 แพทย์หญิง พยานรัก ศรีวิเศษ

397 นายแพทย์ ปวินท์ โตวิชยธำรง

398 ทันตแพทย์ คณุตม์ แก้วสุวรรณะ

399 นายแพทย์ พงศธร เหลืองศศิพงษ์

400 แพทย์หญิง ศลิษา โลบูลโย่

401 นายแพทย์ ศุภณัฐ รักษ์ไพเศษ

402 นายแพทย์ ปิยณัฐ รัตนเดช

403 แพทย์หญิง ชญาดา วัฒนบุรานนท์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

404 แพทย์หญิง วิภาวี ภัทรจินดานุวงศ์ สำนักการแพทย์ กทม.

405 นายแพทย์ ทศพร กุลวงศ์อนันชัย

406 แพทย์หญิง ศิริลักษณ์ ลอดทอน

407 นายแพทย์ พงศ์พันธุ์ เขาจารี โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

408 นายแพทย์ ภาสคณิน อริยพรพิรุณ โรงพยาบาลแม่สอด

409 นายแพทย์ บดีศร เตชะจันตะ

410 นายแพทย์ สุมนัส บุณยะรัคเวช

411 แพทย์หญิง กฤติกา โภคสวัสดิ์

412 นายแพทย์ โชคชัย เมฆศิรินภาพงศ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

413 แพทย์หญิง สุธีรา ธรรมยุทธสกุล

414 แพทย์หญิง อารีนา มะเซ็ง โรงพยาบาลทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

415 นายแพทย์ นิสิต วรรธนัจฉริยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

416 ทันตแพทย์หญิง เสาวนิตย์ ฝากาบล

417 แพทย์หญิง พลอยไทย ภูนิคม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์​

418 แพทย์หญิง วิชชุรีย์ เวชชากุล

419 แพทย์หญิง ณิชา สวัสดิชัย

420 แพทย์หญิง ณัฐณิชา บุญมา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

421 นายแพทย์ วันฉัตร เสาวงค์

422 แพทย์หญิง เกวลิน วรรธนัจฉริยา

423 แพทย์หญิง ฐาปิยา บัวหลวงงาม

424 แพทย์หญิง สิริมาศ ประทุม

425 แพทย์หญิง กุลฤดี ศิริพรโภคา

426 ทันตแพทย์หญิง อรวี ดำรงค์วานิช

427 นายแพทย์ โชฎก พรหมแสนจันทร์ โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดน่าน

428 แพทย์หญิง พิณแก้ว ศิลปโภชากุล

429 นายแพทย์ คัมภีรภาพ เลี่ยมวิทยานนท์

430 แพทย์หญิง กฤษนันท์ คัมภีราวัฒน์

431 นายแพทย์ วิทิตย์ วารีทิพย์

432 แพทย์หญิง พันพร ฮะกีมี

433 แพทย์หญิง เบญญา เทวาดิเทพ

434 นายแพทย์ อุกฤษ ทองสุภาภรณ์

435 ทันตแพทย์หญิง สุธินี ตังอำนวย

436 แพทย์หญิง นภสร อรไทวรรณ

437 แพทย์หญิง นภัส รุ่งเรืองธนะกิจ โรงพยาบาลนครพิงค์

438 แพทย์หญิง วรรณวิภา ทองสองชั้น

439 นายแพทย์ กัณณพนต์ อานามนารถ

440 ทันตแพทย์หญิง ปารียา ยงวงค์สุนทร

441 นายแพทย์ ศีลวัต คูนชัยนนท์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

442 นายแพทย์ ธีรชัย เพิ่มพานิช

443 นายแพทย์ อนิวรรต นิลกาญจน์

444 แพทย์หญิง สจีพรรณ อนันตโสภณ

445 แพทย์หญิง ศรุตยา โต๊ะถม

446 นายแพทย์ กิตติพงษ์ วิทยาไพโรจน์

447 แพทย์หญิง พิชชาพร ไพโรจน์

448 นายแพทย์ ณัฏฐชัย วงษ์วานิช โรงพยาบาลไทยเจริญ

449 แพทย์หญิง วัชริยา วิเศษนคร

450 ทันตแพทย์ ประสิทธิ์ วงค์สุภา

451 นายแพทย์ กนกพล สีจุ้ย โรงพยาบาลสุรินทร์

452 นายแพทย์ ศรัณย์​ ธีรอภิศักดิ์กุล สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

453 นายแพทย์ ทยากร คุปกาญจนา

454 นายแพทย์ ธนวิชญ์ สถิตย์ตระกูล โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

455 แพทย์หญิง วรันธร สมจินดา

456 แพทย์หญิง นรี พฤฒิคามภีร์

457 แพทย์หญิง วิลาสินี แพงวงษ์

458 นายแพทย์ ณิพิฐ ตั้งจิตนบ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

459 นายแพทย์ ธนภพ การุญ

460 แพทย์หญิง เมทินี วีระธรรมโม

461 นายแพทย์ ชาคริต ไพบูลย์ภราดร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

462 นายแพทย์ อภิสิทธิ์ สาราลักษณ์

463 นายแพทย์ ดนัย นิยมในธรรม

464 แพทย์หญิง สิริรัตน์ อยู่ยอด

465 นายแพทย์ สินธิป พัฒนะคูหา

466 แพทย์หญิง รุจิกานต์ ทองสุภาภรณ์

467 แพทย์หญิง ลดาทิพย์ ทองธเนศ

468 นายแพทย์ ศักดิ์สิทธิ์ อมรวิทย์

469 นายแพทย์ กฤตย์ ฐิตสมานนท์

470 แพทย์หญิง จิรัชยา งามพิมลศรี

471 นายแพทย์ ภัทระ กาญจนกันทร์

472 แพทย์หญิง ณัชชา ลาวัณย์รัตนากุล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

473 นายแพทย์ ภัทร วรวุทธินนท์

474 นายแพทย์ กฤษฎา อึ้งอำพร โรงพยาบาลศรีนครินทร์

475 นายแพทย์ กฤตินันท์ บุญรำไพ

476 แพทย์หญิง ชลทิพย์ ธีระชาติสกุล โรงพยาบาลยางตลาด

477 แพทย์หญิง วริษา ปิยนุสรณ์

478 แพทย์หญิง วริยา อึ่งเส็ง

479 แพทย์หญิง ติยารัชต์ ขยันกิจ

480 นายแพทย์ อาสาห์ ธีรนวกรรม

481 นายแพทย์ วัชรพล ช้างศิลา

482 แพทย์หญิง ธารทิพย์ เกตุย้อย

483 แพทย์หญิง ปพิชญา อุไรฤกษ์กุล

484 ทันตแพทย์ เจษฎา ปัญญาศร

485 นายแพทย์ สิริเชษฐ์ อเนกพรวัฒนา โรงพยาบาลศิริราช

486 แพทย์หญิง วริศรา บารมี

487 แพทย์หญิง อรุโณทัย ภูสินพิโรดม

488 นายแพทย์ วณัฐ แม้นธนาวงศ์สิน

489 นายแพทย์ ศุภณัฐ วิโนทัย

490 แพทย์หญิง ปาจารีย์ เวียงแก้ว

491 นายแพทย์ อรัญ คำภาอินทร์

492 นายแพทย์ วงศธร ธรรมกุล โรงพยาบาลสกลนคร

493 ทันตแพทย์หญิง พสธร จิ๋วราษฎร์อำนวย

494 นายแพทย์ ณัฐวุฒิ พ่วงพันธุ์งาม โรงพยาบาลศิริราช

495 นายแพทย์ กฤติน กองเกตุใหญ่

496 แพทย์หญิง อมลณัฐ โสภณ

497 แพทย์หญิง ดุษฎีวรรณ ปัญญา

498 ทันตแพทย์ รสสุคนธ์ คำหอม

499 นายแพทย์ วีระยุทธ สุขทวี

500 นายแพทย์ ฐานาถ พลานุเวช

501 นายแพทย์ ราเชนทร์ สอนมา

502 นายแพทย์ บุลากร จันหฤทัย โรงพยาบาลพังโคน

503 แพทย์หญิง กรอบกาญจน์ วิชิตนาค

504 นายแพทย์ ศิรพงศ์ พุฒระวีพงศ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

505 แพทย์หญิง ณภัทร ตาลพันธุ์ โรงพยาบาลสมเด็พระยุพราชกุฉินารายณ์

506 นายแพทย์ ปวเรศ เสนา

507 นายแพทย์ กฤช ธนารุจน์ศุภฤกษ์

508 แพทย์หญิง ฉมามาศ จินตนาวัน

509 นายแพทย์ เจษฎา อัศวภาคย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

510 นายแพทย์ พลวิทย์ ชุติสิระ โรงพยาบาลศิริราช

511 นายแพทย์ ชวิน วรกุล โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

512 นายแพทย์ กันต์ธร รากคำ โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย

513 ทันตแพทย์หญิง จิดาภา ชัยวร โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

514 แพทย์หญิง ชลนาถ อินทกรอุดม

515 แพทย์หญิง ภัทรพร เมฆาวุฒิกุล

516 แพทย์หญิง ชนากานต์ เตียวรุ่งเรืองสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

517 นายแพทย์ ขวัญชัย มาสุธน

518 นายแพทย์ ปิยะฤทธิ์ อิทธิชัยวงศ์

519 นายแพทย์ ชาคริต อาภรณ์เพชร

520 ทันตแพทย์ ภควัต คุณาวงษ์กฤต

521 นายแพทย์ นรเทพ ศรีประสิทธิ์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

522 นายแพทย์ อิทธิวัฒน์ อ่อนกลิ่น

523 แพทย์หญิง ธิดาวรรณ พึ่งบุญศรี

524 นายแพทย์ ปฐมพร รัตนานนท์

525 แพทย์หญิง ภัทรกมล เฟยลุง

526 นายแพทย์ กฤตนันท์ เพ็งสุวรรณ

527 แพทย์หญิง ณิชนันทน์ เชียรสิริไกรวุฒิ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

528 นายแพทย์ บุญฤทธิ์ ชาครียนันท์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

529 นายแพทย์ พชร ศศะนาวิน

530 แพทย์หญิง จุฑาพา พงษ์กล่าวขำ

531 แพทย์หญิง นัจพรรณ พรมศรี

532 ทันตแพทย์ อายุพูน โอภาสะคุณ

533 นายแพทย์ วีร​วิทย์​ เจริญ​พง​พันธุ์​

534 แพทย์หญิง ณฐินี เบญจางคประเสริฐ

535 ทันตแพทย์ ศุภสัณห์ สวัสดีนฤนาท

536 นายแพทย์ ธนกฤต สุคนธเมธีรัตน์

537 ทันตแพทย์หญิง สาลี ตันติวิภาวิน

538 แพทย์หญิง ผริตา ด่านกุล โรงพยาบาลศิริราช

539 นายแพทย์ ภาคย์ภูมิ ภูมิเจริญ

540 นายแพทย์ ณัฐวุฒิ สุปัน

541 นายแพทย์ พงศกร เชเวดิต

542 แพทย์หญิง ปาลิดา เครือเช้า

543 แพทย์หญิง วิลาสินี นาดอน

544 แพทย์หญิง ธันยพร คงศรีศักดิ์

545 แพทย์หญิง ศุภัชญา สุขกายะ

546 นายแพทย์ ราม งามวิทย์โรจน์

547 แพทย์หญิง นันท์ธีมา เมฆแสน

548 แพทย์หญิง สิริภัทร ปัทมภาสสกุล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

549 นายแพทย์ นภัส แสงอุทัย

550 แพทย์หญิง ศิรินภา เรืองวินิตวงศ์ โรงพยาบาลเลย

551 นายแพทย์ สุพจน์ แพทย์วงษ์

552 นายแพทย์ จักรพงศ์ วิคเตอร์

553 นายแพทย์ สนธิพัฒน์ สนธิไชย

554 นายแพทย์ วรรธนัย ศรีไพรวรรณ

555 แพทย์หญิง สมสกุล เกียรติอนันต์ โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

556 แพทย์หญิง วรวลัญช์ กัลยาณสิทธิ์

557 แพทย์หญิง พรธิดา ผลินยศ

558 แพทย์หญิง เรียงกานท์ ศรมยุรา

559 ทันตแพทย์ ก้องเกียรติ พิสุทธยางกูร

560 นายแพทย์ ชินดนัย อินทร์ดำ

561 นายแพทย์ ธนพล กล้าหาญ

562 แพทย์หญิง ดวงทิพย์ หลงจิตร

563 นายแพทย์ ธนาวุฒิ ทือกระโทก โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

564 แพทย์หญิง จินิส สีห์รา

565 นายแพทย์ ภควัต บุญโรจน์ โรงพยาบาลนางรอง

566 แพทย์หญิง ไรวดา สงวนตระกูล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

567 ทันตแพทย์หญิง พันไมล์ เพชรประดับ

568 แพทย์หญิง รัตนา ซิมสุชิน

569 แพทย์หญิง ศิริประภา สมถา

570 นายแพทย์ สุภกิจ คุณูปการ

571 แพทย์หญิง สมิตา ไพโรจน์ศักดิ์

572 นายแพทย์ เฉลิมชัย อนุตรสุธี

573 นายแพทย์ ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

574 ทันตแพทย์ ภูมิเสถียร โชติกเสถียร

575 นายแพทย์ ปฐมพงศ์ โพธิผล

576 นายแพทย์ อุเทน เกตุแก้วสุวรรณ

577 ทันตแพทย์ ธนทัต ชมภูมิ่ง โรงพยาบาลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

578 แพทย์หญิง ปิยะนุช ตระกูลพรายงาม

579 นายแพทย์ ชวินทร์ สุเทพารักษ์

580 นายแพทย์ เอื้ออังกูร บูชา ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

581 แพทย์หญิง นรรัตน์ นิมกาญจน์

582 นายแพทย์ กิตติคุณ ล้อประสิทธิ์

583 แพทย์หญิง พนิดา วิจารณ์

584 แพทย์หญิง ธีร์วรา ธินันท์

585 ทันตแพทย์หญิง ชนันพร เตียวเจริญโสภา

586 แพทย์หญิง วริศรา แสนชัย

587 แพทย์หญิง ดลฤทัย พัฒนาวิจิตร

588 ทันตแพทย์ ปองธรรม สาธกุไร

589 นายแพทย์ ณัฐ เกตุมาน

590 แพทย์หญิง ปรัตถา เกิดศิริ

591 แพทย์หญิง เก็จอัมพร ศิริปักมานนท์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

592 แพทย์หญิง ลาวัณย์ ร่วมฤดีมาศ

593 นายแพทย์ พรหมภักดิ์ นิตยวรรธนะ โรงพยาบาลศิริราช

594 แพทย์หญิง จิราภรณ์ จันทร์คำ

595 นายแพทย์ กิตติธัช บรรจงลีลาหงส์

596 ทันตแพทย์หญิง อัจฉรียา ปิยะสันติ

597 นายแพทย์ ตรีวัฒน์ รุจิยาปนนท์

598 นายแพทย์ จักรกฤษณ์ จันทร์ประสิทธิ์

599 นายแพทย์ ณัฏฐ์ภวัต จิตต์ปรีชาญ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

600 นายแพทย์ ปฐมพงษ์ อึ๊งประเสริฐ

601 แพทย์หญิง จิราพร พรหมจรรย์

602 นายแพทย์ ณภัทร ไวทยกุล

603 แพทย์หญิง สาวิณี คงเพชร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

604 แพทย์หญิง ศิริวรรณ เสียงสาว

605 นายแพทย์ หัสนัยน์ บรรทัดธรรม

606 นายแพทย์ สุรชาติ ลี้ประเสริฐ

607 นายแพทย์ นรเทพ กุลโชติ

608 แพทย์หญิง ภรณ์ชนก สบู่แก้ว

609 แพทย์หญิง ศุทธินี คิดสุข

610 แพทย์หญิง วชิราภรณ์ พัชรมงคล

611 นายแพทย์ อาจหาญ กาญจนาอังกูร

612 ทันตแพทย์ ณัฐวุฒิ พารักษ์

613 นายแพทย์ ลานโพธิ์ (เบญจปฐมรงค์) เบญจธรรมรตี

614 นายแพทย์ ศิริศักดิ์ จันทร์ประเสริฐ

615 แพทย์หญิง ธัญญรัตน์ ตั้งใฝ่คุณธรรม โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

616 นายแพทย์ ไววิทย์​ สงวนวงศ์วาน​ โรงพยาบาลหัวหิน

617 ทันตแพทย์หญิง ลักษมี ลิมานนท์ดำรงค์

618 แพทย์หญิง จุฑามาศ กลีบแดง

619 แพทย์หญิง ปทุมมา ผลผักแว่น

620 นายแพทย์ สุธีรวิทย์ โพธิกนิษฐ์

621 นายแพทย์ พยนต์ ฐานะสถิรกุล

622 ทันตแพทย์ รุ่งโรจน์ ประสพสุข

623 นายแพทย์ เจษฎา รอบรู้

624 ทันตแพทย์ กิชสิทธิ์ ชีวากร

625 แพทย์หญิง ชัญญา อุ่นปัญโญ

626 นายแพทย์ ณัฐวุฒิ​ สิงห์​สันเทียะ

627 นายแพทย์ ชยุตม์ ทัศนสุนทรวงศ์

628 ทันตแพทย์หญิง วิชชุดา หลิมศิริวงษ์

629 นายแพทย์ ชาตรี ตั้งพัฒนสมบัติ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

630 นายแพทย์ ภาณุพงศ์ กองดวง

631 แพทย์หญิง นภสร ธิวงศ์คำ

632 แพทย์หญิง สรัญญา อาฮูยา

633 นายแพทย์ นพดล สี่สุวรรณ

634 นายแพทย์ ศศิน กิจสำราญกุล โรงพยาบาลศิริราช

635 แพทย์หญิง ณิชาภัทร พาหิระ

636 นายแพทย์ กัณฐัศว์ พูลสวัสดิ์

637 นายแพทย์ เอกลักษณ์ พยอมหอม

638 นายแพทย์ ศักดา สถิรเรืองชัย

639 แพทย์หญิง รัตนาภา เกษรสมบัติ

640 นายแพทย์ ธีรเจต กวยบุญ

641 นายแพทย์ ไชยวัฒน์ พาณิชย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

642 ทันตแพทย์หญิง สุณิสา โรจนวิภาต

643 ทันตแพทย์ ธีระภัทร์ สุริแสง

644 แพทย์หญิง ณัฐชา อินทร

645 แพทย์หญิง สิริกัญญา สมบูรณ์ยิ่ง

646 แพทย์หญิง ธาริตา จารุชนะพงศ์ธร

647 นายแพทย์ พันธกานต์ ปัญใจแก้ว

648 แพทย์หญิง นพวรรณ ตันศิริมาศ

649 ทันตแพทย์หญิง สุธาวี วิไลพรไสว

650 แพทย์หญิง กิติยา แก้วถาวร

651 นายแพทย์ พัลลภัทร น้อยธิ

652 นายแพทย์ นภดล อุดมรัศมี

653 นายแพทย์ รัฐพล จันทรสม โรงพยาบาลขอนแก่น

654 นายแพทย์ ภควัต จงสถิตเกียรติ

655 นายแพทย์ อภิรักษ์ เมฆมังกรทอง

656 แพทย์หญิง ชุติมนฑน์ นามบุญลือ

657 นายแพทย์ ทศพร เจริญศรี

658 แพทย์หญิง ว​ราลี​ อมรินท​โร​วาท​

659 แพทย์หญิง กมลวรรณ แดงประเสริฐ โรงพยาบาลรามาธิบดี

660 นายแพทย์ ศุภวิชญ์ เจษฎาชัย

661 แพทย์หญิง เพราพะงา อุดมภาพ

662 แพทย์หญิง วัช​ราภรณ์​ สุวรรณ​หงษ์​ โรงพยาบาลนวมิน​ทร์​9

663 ทันตแพทย์ กิตติคุณ จำปาดะ

664 นายแพทย์ ทรงเกียรติ ศิริรัศมีวงศา

665 นายแพทย์ ชุติเทพ ทีฆพุฒิ

666 นายแพทย์ จิรายุ จันทนาโกเมษ

667 นายแพทย์ พิชญ์พงศ์ พูลผล

668 นายแพทย์ ศุภโชค อจลเสรีวงศ์

669 นายแพทย์ ธงศักดิ์ วงศ์พงศาลี

670 นายแพทย์ สิริพัฒน์ ดาวเจริญพร

671 นายแพทย์ เจตนิพัทธ์ อินทร์พงษ์พันธุ์

672 แพทย์หญิง พิธพร วัฒนาวิทวัส

673 นายแพทย์ สิริสวัสดิ์ ปลื้มวรสวัสดิ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

674 แพทย์หญิง ปภัสสร ลิ้มสุวรรณ

675 ทันตแพทย์ อนุพงศ์ สุรเศรณีวงศ์

676 แพทย์หญิง ไอริณ เชาว์ชาญกิจ โรงพยาบาลตากสิน

677 แพทย์หญิง วรภัทร เชิงปัญญา

678 นายแพทย์ ไตรจักร กุลศิริ

679 นายแพทย์ พีรวัส วัฒนสมบัติ

680 นายแพทย์ ถนัดศรี มะโนตา

681 แพทย์หญิง วรพัจน์ วรปัญญา University of North Carolina at Chapel Hill

682 แพทย์หญิง ธัญพิชชา ธีรเวช

683 แพทย์หญิง โชติกา แจ่มฟ้า

684 แพทย์หญิง ณัฏฐณิชา นพรัตน์ โรงพยาบาลสันทราย

685 นายแพทย์ รัฐศาสตร์ กวานดา โรงพยาบาลบ้านผือ

686 แพทย์หญิง จิราภา คชวัฒน์

687 นายแพทย์ ไพจิตร อธิไภริน โรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

688 ทันตแพทย์ พศวัต พูลเกิด

689 นายแพทย์ ขวัญฟ้า สารทอง โรงพยาบาลสารภี

690 ทันตแพทย์ ณัฏฐกร ฉันทศาสตร์

691 แพทย์หญิง พิมพ์ทอง จิตสกุลชัยเดช

692 นายแพทย์ ธีรภัทร ศรีมโนรถ

693 แพทย์หญิง ฉัตรกนิษฐ์ สราญฤทธิชัย

694 นายแพทย์ อธิปัตย์ มะโนยานะ

695 แพทย์หญิง ศลิษา เวทย์นฤมาณ

696 แพทย์หญิง ณิชา โนจิตต์

697 แพทย์หญิง เทียนฉาย ขจรวงศ์สถิต โรงพยาบาลขอนแก่น

698 นายแพทย์ ธนพล อัมพะเนตร์

699 แพทย์หญิง ปิยะธิดา บรรพวัฒนรักษ์

700 นายแพทย์ ภาคภูมิ สถิรเรืองชัย

701 นายแพทย์ ทิชากร ติ๊บศรี

702 แพทย์หญิง วรารัตน์ ทาตายุ โรงพยาบาลลำปาง

703 นายแพทย์ กรวิก มีศิลปวิกกัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

704 แพทย์หญิง ชุติกาญจน์ ทองสุจริตกุล

705 แพทย์หญิง ลฎาภา สามัคคีธรรม

706 นายแพทย์ สันติ กิจวัฒนาไพบูลย์

707 นายแพทย์ ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

708 นายแพทย์ กำจร จันทร์แจ่ม โรงพยาบาลเทพปัญญา เชียงใหม่

709 นายแพทย์ ภูมิป​ภพ​ สุน​ศุ​ข​

710 นายแพทย์ กิตติชัย วัฒนาปัญญาชน โรงพยาบาลพิจิตร

711 แพทย์หญิง พิชญา วัฒนการุณ

712 นายแพทย์ พันธุ์เทพ พงษ์พันธุ์เลิศ

713 นายแพทย์ ณัฐพล ศรีชมภู

714 แพทย์หญิง กาญชนก เลิศอาวาส

715 แพทย์หญิง ณิชาภัทร เกียรติคุณธรรม โรงพยาบาลพะเยา

716 แพทย์หญิง เอม สิรวราภรณ์ โรงพยาบาลพะเยา

717 แพทย์หญิง โสมพรรณ เรือนทิพย์

718 นายแพทย์ จารุพรต ตวงศิริทรัพย์

719 นายแพทย์ ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์

720 นายแพทย์ พีรวุฒิ ตันติสุวณิชย์กุล โรงพยาบาลศิริราช

721 แพทย์หญิง รัชริน เบญจวงศ์เสถียร

722 แพทย์หญิง ชุติมณฑน์ สุนทรธรรม

723 แพทย์หญิง วีวรรธนา แก้วบัวดี

724 นายแพทย์ ณัฐพล แก่นไร่ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

725 แพทย์หญิง ปรียนันท์ อารีวิจิตร

726 นายแพทย์ ปรีดี กาญจนาพงศ์กุล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

727 แพทย์หญิง ชัญญา จิระไกรวุฒิเดช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

728 นายแพทย์ มาโนชญ์ บูรณโชคไพศาล โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

729 แพทย์หญิง วีรยา สันวรรณ

730 ทันตแพทย์ ปรินทร รัตนกิจกมล

731 นายแพทย์ จักรพงษ์ ปูเวสา

732 นายแพทย์ สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ

733 แพทย์หญิง จุฬารัตน์ โนนคู่เขตโขง

734 นายแพทย์ พิทยาธร ติณศรี

735 นายแพทย์ วรท ศรีเรือนทอง โรงพยาบาลท่าตูม

736 แพทย์หญิง ดารานาถ มูลสินธ์ โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์

737 นายแพทย์ พีรวุฒิ บุณยะนิวาศ

738 ทันตแพทย์หญิง วรารัตน์ ใจชื่น

739 นายแพทย์ ชวชัย พงษ์พนัศ โรงพยาบาลพะเยา

740 นายแพทย์ ณัฐชนน สมานจารุวรรณ โรงพยาบาลพิมาย

741 แพทย์หญิง กฤษณา​ ซากลม

742 แพทย์หญิง อภิรดี แสนลี่

743 แพทย์หญิง พัณณ์ชิต า ชำนาญกิจวณิชย์

744 นายแพทย์ ภัทร ควรสนธิ

745 นายแพทย์ ธนาสิทธิ์ ยิ่งกำแหง

746 แพทย์หญิง ณัฐพร ทัศนาวิวัฒน์

747 นายแพทย์ กันตณัฎฐ์ อยู่ตรีรักษ์

748 แพทย์หญิง สิริภา บำรุงเทียน

749 แพทย์หญิง ธิดา เฉลยปราชญ์

750 นายแพทย์ สันติ วชิรจิรากร

751 นายแพทย์ ธนพงศ์ ศรีศุภชัยยา

752 นายแพทย์ จิรวัฒน์ พิรเวชสกุล

753 นายแพทย์ สิรภาคย์ พลศักดิ์

754 แพทย์หญิง สิตานัน เลิศศิริพาณิชย์

755 นายแพทย์ กีรติ กีรติพงศ์พันธุ์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

756 นายแพทย์ ภัทรวิชญ์ พรหมรักษ์

757 แพทย์หญิง ภิญญดา ถานะวุฒิพงศ์ โรงพยาบาลแพร่

758 ทันตแพทย์ อธิยุต เลิศประพัฒน์

759 นายแพทย์ ธีรภัทร์ ดำรงสันติพิทักษ์

760 แพทย์หญิง อัฐภิญญา ทับพิมพ์แสน

761 แพทย์หญิง จิราพร สิริพิรุฬห์พงศ์

762 นายแพทย์ อนุพล ตั้งบุญนนท์

763 แพทย์หญิง เสาวณีย์ ห่อหริตานนท์

764 นายแพทย์ บรรพต วัฒกวณิชย์ โรงพยาบาลอุดรธานี

765 นายแพทย์ อาทิตย์ ดวงนิล บ้านหมอคลินิกเวชกรรม

766 นายแพทย์ ฐิติกร จันทรรวงทอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์

767 ทันตแพทย์ ณัฐวัจน์ ศุภชวโรจน์

768 แพทย์หญิง กิตติ์วดี อิทธิชยกุล

769 ทันตแพทย์ วิน หิริโอตัปปะ

770 นายแพทย์ ณภัทร เพชรกัปป์

771 แพทย์หญิง วริสา วงศ์ภาณุวิชญ์

772 ทันตแพทย์ ภีมวัจน์ เพ็ชรสง

773 นายแพทย์ อธิคม ไตรทิพย์อุดมชัย

774 นายแพทย์ พิสิทธิ์ สุวรรณประทีป โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

775 นายแพทย์ วัฒนา ธิมา

776 แพทย์หญิง ปานวาด มาลัยมาตร์

777 นายแพทย์ นนท์ เสนาะเสียง

778 ทันตแพทย์หญิง วรรัตน์ วงศ์รัศมีจรูญ

779 แพทย์หญิง ประภัสสร วีระประสิทธิ์

780 ทันตแพทย์ เอธัส อำพนนวรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

781 แพทย์หญิง สุดารัตน์ บุญมี

782 แพทย์หญิง อัจฉรีย์ พหุลทรัพ ย์

783 แพทย์หญิง วรรณศิริ ฉายศิริ

784 แพทย์หญิง ธันวพร แพทย์พิทักษ์

785 นายแพทย์ ธนานันต์ นุ่มแสง

786 นายแพทย์ พีรพัฒน์ หล่อพัฒนเกษม

787 แพทย์หญิง สุนทรี ทองแฉล้ม โรงพยาบาลอุทัยธานี

788 นายแพทย์ กฤศณัฏฐ์ เลิศอัศววิวัฒน์

789 นายแพทย์ ณัฐกร ประกอบแก้ว

790 แพทย์หญิง กัญญ์วรา สุขโข

791 แพทย์หญิง อทิตยาพร แก้ววรรณ

792 แพทย์หญิง ณัชชา นิติวัฒนา โรงพยาบาลศรีนครินทร์

793 นายแพทย์ ธนพล วิมลวรรณ

794 แพทย์หญิง กนกพร สาคร

795 ทันตแพทย์ วัชรพล ธนะขว้าง โรงพยาบาลโพนทอง

796 แพทย์หญิง สุภาพร บุญเติม

797 แพทย์หญิง พรพรรณ พานเพียรศิลป์

798 แพทย์หญิง ปราญชลี ศรีบุตตะ

799 นายแพทย์ อุเทน บุญอรณะ

800 แพทย์หญิง นริศรารัตน์ เตรียมวิศิษฎ์

801 ทันตแพทย์หญิง ณัฎฐาภรณ์ ยุวรรณศรี

802 แพทย์หญิง ณัฐวรรณ มีประเสริฐสกุล

803 แพทย์หญิง วาทินี อมรเพชรกุล

804 แพทย์หญิง กิตติยา เกียรติบำรุงพันธุ์

805 ทันตแพทย์หญิง สุคนธา ขำดี

806 นายแพทย์ ทรงเกียรติ อยู่คง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

807 แพทย์หญิง ศรีสุลักษณ์ คะชา

808 นายแพทย์ กิตติยา กลิ่นสุคนธ์ โรงพยาบาลพระนารายณ์

809 ทันตแพทย์หญิง บุญกาณดา แก้วด้วง

810 ทันตแพทย์หญิง จรณวัณณ์ กองจันทึก

811 นายแพทย์ วงศกร วีรกาญจนา

812 แพทย์หญิง พิชานัน โพธิสุนทร

813 แพทย์หญิง ชมพูนุท หมื่นปา

814 ทันตแพทย์ สุวัฒน์ ตันยะ

815 แพทย์หญิง เพ็ญนีติ์ แสงล้ำ

816 นายแพทย์ ศรัณย์ นิติศิริ

817 แพทย์หญิง ปารมี สุภัคศิระกล

818 นายแพทย์ สุ​จินดา​ อินณรงค์​ โรงพยาบาล​โนนแดง​จังหวัดนครราชสีมา​

819 แพทย์หญิง พรปวีณ์ สนธิไกรสิทธิ์ โรงพยาบาล​สระบุรี

820 นายแพทย์ ทรงศักดิ์ สุขสันติลาภ

821 นายแพทย์ ณภัทร ดิษฐไชยวงศ์

822 แพทย์หญิง วรรษมน พงศ์ภัณฑารักษ์

823 แพทย์หญิง พรรษพร ไทยนิยม

824 นายแพทย์ กฤตพัฒน์ สาระ

825 แพทย์หญิง ณัฐกานต์ กิจเจริญ

826 นายแพทย์ พงศธร สิทธิเสน

827 แพทย์หญิง บงกช ธิติโรจนะวัฒน์

828 แพทย์หญิง วรลักษณ์ จักรานุกุล

829 แพทย์หญิง ณิชารีย์ ชัยศุจยากร

830 นายแพทย์ ธนัช จงเกรียงไกร

831 แพทย์หญิง ปิยนุช ลือประสิทธิ์สกุล

832 แพทย์หญิง อาทิตยา ทองนพคุณ

833 แพทย์หญิง พัทธ​นันท์​ เกษม​จริยา​นันท์​

834 นายแพทย์ ปองบุญ ศิวะบรรพกุล

835 นายแพทย์ พงษ์วริษฐ์ จันทรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

836 แพทย์หญิง วัชราพร ทองมี

837 นายแพทย์ พงศกร พงศาพาส

838 นายแพทย์ พชรพล วิทยศักดิ์​พันธุ์​

839 แพทย์หญิง เพชรรัตน์ ตั้งวัชรพงศ์

840 นายแพทย์ อธิเชฐ แสวงเจริญ

841 นายแพทย์ กิตติธัช ฉัตรบุบผา

842 แพทย์หญิง ชวิศา สุระดม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

843 นายแพทย์ วีรวัฒน์ สืบโมรา

844 นายแพทย์ พีรพงษ์ กุนอก โรงพยาบาลนาแก

845 ทันตแพทย์หญิง ธัญชนก ลีละวรพงษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

846 นายแพทย์ กฤตเมธ ชุ่มคำ

847 นายแพทย์ ธนบรรณ เสรีส่งแสง

848 แพทย์หญิง รติภรณ์ หอมพูลทรัพย์

849 แพทย์หญิง สมหญิง วงศ์ศรีทา

850 นายแพทย์ ประกาศิค ศิริสุทธิ์

851 นายแพทย์ ฉันท์หทัย นันท์ชัย

852 แพทย์หญิง ธัญญนุช อัตวินิจตระการ

853 แพทย์หญิง เต็มหทัย นาคเทวัญ

854 นายแพทย์ สมัชญ์ หลื่อวัฒนพงศ์ นิติพลคลินิกเวชกรรม

855 แพทย์หญิง รภัทร ปิยพิทยากร

856 ทันตแพทย์ ศุภณัฐ ขัยมหาวัน โรงพยาบาลบุรีรัมย์

857 นายแพทย์ วีรภัทร ฟูอานันท์

858 แพทย์หญิง วิพุชกิตติยา ชิตธนาเศรษฐ์

859 แพทย์หญิง ศศิประภา พิสิฐตระกูลพร

860 นายแพทย์ ธนโชติ พนาเกษม

861 นายแพทย์ เมธาพัฒน์ บุญยิ่งสถิตย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

862 แพทย์หญิง ปิยฉัตร สกุลบริรักษ์

863 นายแพทย์ รัชวุฒิ ว่องวานิช

864 แพทย์หญิง อารี​รัตน์​ อุณ​ห​สุทธิ​ยา​นนท์​

865 ทันตแพทย์หญิง ปารัช ศิริวิชยกุล

866 นายแพทย์ กฤษฎา พงศกรกุลชาติ

867 นายแพทย์ ภัทรพงศ์ สิงหวีระสมร

868 นายแพทย์ อลงกต แก้วกิ้ม โรงพยาบาลหาดใหญ่

869 นายแพทย์ ถาวร ทองเพชร

870 ทันตแพทย์หญิง พรสุภา ท้วมสมบุญ

871 แพทย์หญิง ศุภรัตน์ โชติอำไพกรณ์

872 แพทย์หญิง ปรีชญา มานุจำ

873 นายแพทย์ กุลธร อิสริยังกุล

874 ทันตแพทย์ กันย์ ไกรสิทธิศิริกุล

875 นายแพทย์ ปณิธาน สมมาตย์ โรงพยาบาลศิริราช

876 แพทย์หญิง กมลชนก บุญศรี

877 นายแพทย์ พีรวัศ กาญจนเบญจา

878 แพทย์หญิง สุนิศา คงนันทะ

879 แพทย์หญิง พาขวัญ ปิตานุเคราะห์

880 นายแพทย์ อิลฮัม อีแมดอสะ

881 นายแพทย์ ประสพโชค พรมมา

882 นายแพทย์ ธีรินทร์ ลาน้ำเที่ยง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

883 แพทย์หญิง ภาสินี เก้าเอี้ยน

884 แพทย์หญิง มิ่งกมล สามารถ

885 แพทย์หญิง ต้องพร วรรณะธูป โรงพยาบาลศิริราช

886 ทันตแพทย์หญิง วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์

887 แพทย์หญิง วรินพร เกื้อวัชรวงศ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

888 นายแพทย์ สุระเกียรติ บ่อเกิด

889 แพทย์หญิง ยุพาวดี พรมชัย

890 ทันตแพทย์หญิง กัญญาภัค โสตถิโภคา

891 แพทย์หญิง กิตติยา ศรีสิทธิ์พิศาล

892 นายแพทย์ วรุจจ์พงษ์ บุญคุ้ม

893 นายแพทย์ ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์

894 นายแพทย์ สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

895 นายแพทย์ จักริน สราญรักษ์สกุล

896 นายแพทย์ สรวิชญ์ เกียรติศิลปิน

897 นายแพทย์ ณภัทร อิศราประทีปรัตน์

898 แพทย์หญิง อรวิศเนตร มงคลมะไฟ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

899 แพทย์หญิง ณัฐกา กาญจนพนัง

900 นายแพทย์ จารุพจน์ ติรศรีวัฒน์

901 นายแพทย์ นรบุณย์ จิรยศบุญยศักดิ์

902 นายแพทย์ โชคทวี เอื้อเจียรพันธ์ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

903 แพทย์หญิง ณัฐกานต์ โถวสกุล

904 นายแพทย์ ปวรุตม์ พัฒนศิริพงศ์ โรงพยาบาลราชวิถี

905 แพทย์หญิง ศศิพร ด้วงทองแก้ว

906 แพทย์หญิง ธนธรณ์ วาณิชยชาติ

907 แพทย์หญิง ชญานิน เรือนแป้น

908 แพทย์หญิง ชวิศา ทองอ่วมใหญ่

909 นายแพทย์ พลาย ชี้เจริญ

910 นายแพทย์ ธวัชชัย สุวรรณบรรณ โรงพยาบาลราชวิถี

911 นายแพทย์ จิรายุ ปาละ

912 แพทย์หญิง มัชฌิมา เชาว์เสาวภา โรงพยาบาลรามาธิบดี

913 นายแพทย์ อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

914 นายแพทย์ วรุตม์ พิสุทธินนทกุล โรงพยาบาลหาดใหญ่

915 นายแพทย์ จักรภัทร บุญเรือง

916 แพทย์หญิง ธัญวรัตม์ หวังเลี้ยงกลาง

917 นายแพทย์ ภูมิพัฒน์ เกียรติธารีธนา

918 แพทย์หญิง ธัญยธรณ์ เอมโกษา

919 แพทย์หญิง พลอย ใจทอง

920 นายแพทย์ ภรัณยู พลอยเจริญ

921 แพทย์หญิง ปุญญิศา ปราชญ์โกสินทร์

922 แพทย์หญิง หทัยกาญจน์ สนั่นรัมย์

923 แพทย์หญิง เพียงพิมพ์ จ๋วงพานิช

924 แพทย์หญิง สุริญญา ลือนาม

925 ทันตแพทย์ ชวัลวิทย์ สวนาพร โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าฯ 100 ปี เมืองยาง

926 ทันตแพทย์หญิง สาธินี นฤปกร

927 นายแพทย์ เอกพัชร เสี่ยงเทียน ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๓ วัดหงส์รัตนาราม

928 นายแพทย์ ฉัตร เอี่ยมศิริกิจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

929 แพทย์หญิง ศศิวรรณ นิตินัย

930 แพทย์หญิง อรดา สงวนตระกูล

931 แพทย์หญิง เพ็ญพิชญา วงษ์วิวัฒน์

932 แพทย์หญิง เบญจวรรณ แก้วน้อย

933 นายแพทย์ นฤพนธ์ ว่องปลูกศิลป์ โรงพยาบาลพาน

934 นายแพทย์ ปวเรศ ชุติมานนท์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

935 นายแพทย์ ณัฐชนน ศิริมหัทธนะกุล

936 นายแพทย์ ภควัต เธียรผาติ

937 แพทย์หญิง ณิชกุล จารุศิริพิพัฒน์

938 ทันตแพทย์หญิง วรรณรักษ์ สุทธิรักษา

939 นายแพทย์ วรรณรัตน์ ธนปัญญาวรกุล

940 แพทย์หญิง ธนัชชา สุริยะพันธ์

941 แพทย์หญิง นรกมล สุวรรณพันธ์

942 ทันตแพทย์ อธิพงศ์ วงษ์อยู่น้อย

943 แพทย์หญิง สุพิชญา เฉียงตะวัน

944 ทันตแพทย์หญิง ชลธิดา ชัยยะ

945 นายแพทย์ ธนภัทร หวะสุวรรณ โรงพยาบาลละหานทราย

946 นายแพทย์ นรชัย ชาญฐิติเวช

947 แพทย์หญิง ธัญวรัตน์ ลิปิการวงศ์

948 แพทย์หญิง พิมพ์ชนก รุ่งวรโศภิต

949 นายแพทย์ ชนกันต์ พัฒนา

950 นายแพทย์ พงศกร สุรภุชงค์

951 แพทย์หญิง จุฑาภา ธรรมศิลป์ โรงพยาบาลน่าน

952 นายแพทย์ พีรภัทร ธนาพงศธร

953 แพทย์หญิง พรรษวัช วิภาสสุวรรณ

954 แพทย์หญิง ชลิดา ปาสาเนย์

955 นายแพทย์ ธนากร รอดแก้ว โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

956 นายแพทย์ ธรณ์เทพ วิจิตรคุณากร

957 นายแพทย์ ภีมพล โชคชัยเพิ่มพูนผล

958 นายแพทย์ อากร โรจนวิภาต

959 นายแพทย์ ประกาศิต แสงบ้านยาง

960 นายแพทย์ ธีรินทร์ โชติเรืองประเสริฐ

961 แพทย์หญิง อัจฉรา รักษา โรงพยาบาลกระบี่

962 แพทย์หญิง ปิยากร พิศาลนรเดช โรงพยาบาลหันคา

963 นายแพทย์ สุรวรรธน์ นิยะมานนท์

964 แพทย์หญิง พัณณิตา ตระกูลสัจจาวัตร

965 นายแพทย์ กวิน เรืองมานะมงคล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

966 นายแพทย์ เฉลิมเกียรติ การสุทธิวิวัฒน์

967 นายแพทย์ สิวดล พินิตความดี

968 นายแพทย์ อันวาร์ วายะโยะ

969 นายแพทย์ ธนชัย โอภาสกรกุล โรงพยาบาลวิหารแดง

970 แพทย์หญิง ลภัสรดา ประพินพงศกร

971 แพทย์หญิง ตรีพร กำลังเกื้อ

972 แพทย์หญิง ธิดารัตน์ สุขสีดา

973 นายแพทย์ ชญานนท์ เกษราพงศ์

974 ทันตแพทย์หญิง ศิรดา ฉายศิริกุล

975 นายแพทย์ ศุภณัฐ ปรีชาวุฒิเดช

976 แพทย์หญิง ณิชยา วัฒนกำธรกุล

977 นายแพทย์ ณัฐพล ตั้งจิตรุ่งโรจน์

978 แพทย์หญิง งามสิรี สุขประเสริฐ

979 แพทย์หญิง ปริญดา แช่มช้อย

980 แพทย์หญิง กุลชไม สิลาฐาปนสกุล

981 นายแพทย์ ศุภสิน นกร่อน

982 นายแพทย์ ชิต ปัญญาชัย โรงพยาบาลยะลา

983 แพทย์หญิง ปัญจพาณ์ สุวรรณมาลี โรงพยาบาลบุรีรัมย์

984 ทันตแพทย์ ภูริณัฐ บงสุนันท์

985 แพทย์หญิง ธนพร ฉัตรศรีสัมฤทธิ์ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

986 นายแพทย์ ศรีสกุล คมวิชายั่งยืน

987 นายแพทย์ อธิป คงกล่ำ

988 นายแพทย์ นพพล อรุณขจรศักดิ์ โรงพยาบาลศิริราช

989 แพทย์หญิง ธนินท์ธร ภู่ตระกูล

990 นายแพทย์ ธีรดนย์ บรรณโศภิษฐ์ โรงพยาบาลท่าสองยาง

991 แพทย์หญิง กัญจน์อมล ธนเพิ่มพูล

992 แพทย์หญิง สุพิชา นาคเงินทอง

993 แพทย์หญิง ญาณิศา อากาศวิภาต

994 แพทย์หญิง โมนิค สันธนพิพัฒน์กุล

995 นายแพทย์ จักรพงษ์ คงทอง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

996 นายแพทย์ นาที กิตติวรเชฏฐ์

997 แพทย์หญิง ชญานิศ คุ้มทอง

998 ทันตแพทย์ กวินท์ พีระพงษ์

999 แพทย์หญิง ธัญญา ธนกำธร

1000 นายแพทย์ ธีร์ธวัช ลอยประเสริฐ

1001 แพทย์หญิง ณัฐพัชร์ ทรัพย์ยอดแก้ว

1002 แพทย์หญิง ฐิติทิพย์ รุจิรอาภรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

1003 นายแพทย์ ทรงพล ประสิทธิ์มีบุญ

1004 แพทย์หญิง นุชนันท์ เกษสาคร

1005 แพทย์หญิง สรัลชนา ดิษกร

1006 นายแพทย์ ณภัทร ไชยเวช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

1007 แพทย์หญิง นพวรรณ จิตตการ

1008 แพทย์หญิง ณัฐชฎา จงวิมาณสินธุ์

บทความก่อนหน้านี้อนุสรณ์ ชี้ พล.อ.ประยุทธ์ เหลือแค่2ทางเลือก หลังสั่งสลายทำม็อบดาวกระจายลามทั่วประเทศ แบบเบิ้มๆ
บทความถัดไปE-DUANG : ​​สถานการณ์ ชุมนุม ยุคดิจิทัล ปรากฏ ต่อหน้า แบบเรียลไทม์