คนขับรถต้องอ่าน! เปิดข้อบังคับ ห้ามหยุด-จอด บนถนน-ซอย หลายแห่งทั่ว กทม.

คนขับรถต้องอ่าน! เปิดข้อบังคับ ห้ามหยุด-จอด บนถนน-ซอย หลายแห่งทั่ว กทม.

พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามหยุดหรือจอดรถ และการกำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถ ในถนนหรือซอย พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับข้อบังคับดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้ ด้วยปัจจุบันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความเจริญก้าวหน้าและมีจำนวนยานพาหนะที่สัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เส้นทางคมนาคมบางเส้นทางมีสภาพการจราจรเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาการจราจร และไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางการจราจร จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (38) และมาตรา 139 (2) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 524/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการห้ามหยุดหรือจอดรถ และการกำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถ ในถนนหรือซอย พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด ในซอยวังหลัง 1 ตั้งแต่ปากซอยวังสวนมังคุด ถึงแยกตัดซอยอรุณอัมรินทร์ 20 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา

ข้อ 4 ห้ามจอดรถทุกชนิด ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้
4.1 ถนนลาดกระบัง ตั้งแต่แยกกิ่งแก้ว ถึงคลองตาพุก ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกา ถึงเวลา 20.00 นาฬิกา
4.2 ถนนท้ายวัง ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกา ถึงเวลา 18.00 นาฬิกา
4.3 ซอยรามอินทรา 39 แยก 26 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา
4.4 ซอยอินทามระ 3
4.4.1 ในระยะ 50 เมตร จากปากซอย ทั้งสองฝั่งตลอดเวลา
4.4.2 พ้นระยะ 50 เมตร จากปากซอย สลับฝั่งวันคู่และวันคี่ ตลอดเวลา
4.5 ซอยลาดพร้าว 3 ในระยะ 180 เมตร จากปากซอย ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา

ข้อ 5 ถนนท้ายวัง ยกเลิกการเดินรถทางเดียว ให้รถวิ่งสวนทางกันได้

ข้อ 6 ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือ เจ้าพนักงานจราจร

ข้อ 7 นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

อ่านข้อบังคับฉบับเต็ม 

บทความก่อนหน้านี้‘อนุชา’ ยก ศาสนาเสาหลักประเทศ ปีนี้โรคระบาดหนัก ขอชวนคนไทยร่วมทำบุญใหญ่
บทความถัดไปกรมที่ดิน “ปลื้มใจ” เสียงตอบรับจาก e-LandsAnnoucement 6 เดือน ประชาชนใช้บริการกว่า 82,765 ครั้ง