ราชกิจจาฯ ประกาศยุบบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ โอนทรัพย์สิน-พนง.ไปอยู่กับธอส. ใน 60 วัน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พ.ร.บ.ยุบเลิก บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ โอนทรัพย์สิน-พนักงาน ไปอยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน 60 วัน

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เผยแพร่พระราชบัญญัติยุบเลิก บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ ที่อยู่อาศัย พ.ศ.2563 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งตามกฎหมายระบุถึงการยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือบตท. โดยให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และภาระผูกพัน รวมถึงการโอนสิทธิเรียกร้องของ บตท.ไปให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นับตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้

สำหรับพนักงาน บตท.ที่ประสงค์ไปปฏิบัติงานกับ ธอส. ต้องแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 60 วัน นับจากพระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ โดยการพ้นจากตำแหน่งพนักงาน บตท. ไม่ถือเป็นการออกจากงานเพราะเลิกจ้าง

ซึ่งจะให้ ธอส.รับโอนพนักงาน บตท.ไปดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละคนต่อไป โดยให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม และได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าพนักงาน ธอส. ส่วนพนักงาน บตท. ที่ไม่แสดงความจำนงไปปฏิบัติงานกับ ธอส. ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะเลิกจ้างโดยไม่ใช่ความผิดของพนักงาน

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ระบุแนบท้ายถึงเหตุผลในการยุบเลิก บตท.ว่า เนื่องจากปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ได้เอง ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชน รัฐจึงไม่จำเป็นต้องมีบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ไว้เป็นการเฉพาะ

บทความก่อนหน้านี้เพ็ญสุภา สุขคตะ : Corrado Feroci นักมนุษยนิยมจากฟลอเรนซ์ สู่บิดาวงการศิลปะสมัยใหม่ของสยาม ในนาม “ศิลป์ พีระศรี”
บทความถัดไปสุจิตต์ วงษ์เทศ เตือน ประวัติศาสตร์ประจาน