‘บิ๊กป้อม’ ถกนปท. ย้ำทุกหน่วยรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเล พร้อมรับมือโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ประธาน นปท.)โดยมีรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เข้าร่วมการประชุม และมี พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้าในการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558-2564) และรับทราบการประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทะเลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระยะต่อไป ซึ่งจะมีความสอดคล้องและต่อเนื่องกับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับปัจจุบัน อันจะนำไปสู่เป้าหมายประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง โดยมีผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับใหม่ โดยให้สมช. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการไปปรับปรุงแก้ไข และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการขับเคลื่อนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติ อาทิ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการสอดรับกัน ทั้งภารกิจที่ดำเนินการอยู่บนบกและในทะเล ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย

บทความก่อนหน้านี้วัฒนา ควงลูกสาว ฟังคำพิพากษาคดีบ้านเอื้ออาทร
บทความถัดไปมนัส สัตยารักษ์ | คอร์รัปชั่นบนความสุข คอร์รัปชั่นบนความทุกข์