บชน. ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบพื้นที่ศาลฎีกาและทำเนียบรัฐบาล

บชน. ออกประกาศ ห้ามการชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตรรอบพื้นที่ศาลฎีกา และทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 19 กันยายน  พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครนครบาล ลงนามในประกาศ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ห้ามการชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตรรอบพื้นที่ศาลฎีกา และทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า

ตามหนังสือกองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ ที่ ๐๐๑๕ (บก.น.ค)๐ด/๙๒๘๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ขอให้ออกประกาศห้ามการชุมนุมรอบพื้นที่ศาฎีกา และทำเนียบรัฐบาล โดยรายงานสถานการณ์การจัดกิจกรรมชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมาก และอาจมีการเดินขบวนไปยังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงศาลฎีกา และทำเนียบรัฐบาล ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ผู้สัญจรบนท้องถนน และการรวมตัวกันบริเวณศาลฎีกา และทำเนียบรัฐบาลนั้น อาจเป็นการกีดขวางการเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานในสถานที่ราชการ นั้นเพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชน อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๗ วรรคท้าย ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบหมายการประกาศห้ามการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘

จึงประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตร รอบพื้นที่ศาลฎีกา และทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนกว่าการชุมนุมจะเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

บทความก่อนหน้านี้มองบ้านมองเมือง ปริญญา ตรีน้อยใส /สถาปัตยกรรมนิวนอร์มอล
บทความถัดไปตั้งเวทีเบิ้ม! สนามหลวง มวลชนเดินเท้าจาก มธ. ตะโกน ‘เผด็จการจงพินาศ’