กสิกรไทย แจ้งลดทุนจดทะเบียนแล้ว หลังตัดหุ้นที่ซื้อคืนและขายไม่ได้

“กสิกรไทย” ประกาศปิดโครงการซื้อหุ้นคืน พร้อมลดทุนชำระแล้ว 1% หลังไม่สามารถขายหุ้นที่ซื้อคืนได้ในราคาที่ต้องการ เผยแบงก์ชาติไฟเขียวพร้อมแจ้งลดทุนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

วันที่ 18 กันยายน 2563 ธนาคารกสิกรไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการลดทุนจดทะเบียนว่า ทีประชุมคณะกรรการธนาคาร ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติให้ธนาคารลดทุนจดทะเบียนแล้ว โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและจำหน่ายไม่ได้ จำนวน 23,932,600 หุ้น(รายละเอียดตามประกาศ)

ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธนาคารลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและจำหน่ายไม่ได้ดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้จดทะเบียนลดทุนต่อกระทรวงพาณิชยืเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

“กสิกรไทย” ประกาศปิดโครงการซื้อหุ้นคืน พร้อมลดทุนชำระแล้ว 1% หลังไม่สามารถขายหุ้นที่ซื้อคืนได้ในราคาที่ต้องการ

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า จากการที่ธนาคารได้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของธนาคาร จำนวน 23,932,600 หุ้น หรือคิดเป็น 1% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร และได้กำหนดจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคมถึงวันที่ 16 กันยายน 2563 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนข้างต้น ธนาคารไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน จำนวน 23,932,600 หุ้นได้ในราคาที่ต้องการ เนื่องจากภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ธนาคารจึงต้องลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและจําหน่ายไม่ได้ทั้งหมดออก

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 จึงมีมติอนุมัติให้ธนาคารลดทุนชำระแล้วโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและจำหน่ายไม่ได้ จำนวน 23,932,600 หุ้น ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธนาคารลดทุนตามที่กฎหมายกำหนด โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและจำหน่ายไม่ได้ดังกล่าวแล้ว และธนาคารได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุน โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและจำหน่ายไม่ได้ จำนวน 23,932,600 หุ้น และได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ทำให้ธนาคารเหลือทุนชำระแล้วจำนวน 2,369,327,593 หุ้น

ทั้งนี้ โครงการซื้อหุ้นคืนของธนาคารเป็นหนึ่งในวิธีการสากลเพื่อบริหารทางการเงิน โดยลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบ ธนาคารดำเนินการโดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินกองทุนของธนาคารที่แข็งแกร่งและเพียงพอในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

บทความก่อนหน้านี้เฉลิมชัย ยันไม่ได้ห้ามทำนา ย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด เหตุน้ำในเขื่อนยังน้อย
บทความถัดไป‘บิ๊กตู่’ คุยเด็ก ป.3 บอก ‘ลุง’ เป็นเด็กมาก่อน รู้ความต้องการเด็กๆ ยัน รบ.จะทำให้ดีขึ้น