วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก แจง สารนิพนธ์ ‘มาริโอ้’ ถูกต้องตามมาตรฐาน

วันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ได้ออกมาชี้แจงว่าสารนิพนธ์ ระดับปริญญาโทของมาริโอ้ เมาเร่อ ดารานักแสดงชื่อดัง มีการศึกษาตามมาตรฐานสารนิพนธ์ ทุกประการ หลังจากโลกโซเชียลได้ออกมาแชร์เนื้อหาสารนิพนธ์ว่า ไม่เพียงผลการศึกษาที่ก่อเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แม้แต่ขั้นตอนการทำสารนิพนธ์มีการตั้งคำถามเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาสารนิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือไม่

วิทยาลัยสื่อสารการเมืองได้ออกแถลงการณ์ ระบุว่า จากกรณีที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับสารนิพนธ์ของมาริโอ้ เมาเร่อ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การทำสารนิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษาปริญญาโทนั้น ทางสกอ.อนุญาตให้ทำวิจัยเชิงปริมาณได้ ซึ่งสารนิพนธ์ของมาริโอ้ นั้นเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการสำรวจทัศนคติของดารานักแสดง ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปี พ.ศ.2559

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาหัวข้อ ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยทดสอบแบบสอบถาม กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบวิธีการสุ่มตัวอย่าง ประมวลผลวิเคราะห์และอภิปรายผล ตามระเบียบวิธีวิจัย ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมีอาจารย์ผู้สอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย และการอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบทุกขั้นตอน ตลอดจนมีการสอบปกป้องสารนิพนธ์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งมาริโอ้ ได้นำเสนอสารนิพนธ์ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มาริโอ้สอบผ่านการปกป้องสารนิพนธ์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559

คุณภาพสารนิพนธ์ของมาริโอ้ จึงเป็นไปตามมาตรฐานสารนิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสื่อสารการเมือง) ทุกประการ

แถลงระบุว่า กรณีที่ทางโซเชี่ยล ตั้งข้อสังเกตว่า ผลการวิจัย พบว่า ดารานักแสดง มีทัศนคติต่อบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ในด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก ด้านเศรษฐกิจและด้านเสรีภาพของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยระบุว่า รัฐบาลมีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน

งานวิจัยนี้กระทำขึ้นในบริบททางการเมืองปี พ.ศ.2559 อันเป็นปีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำการยึดอำนาจมาปีเศษ อารมณ์ความรู้สึกของประชาชน โดยเฉพาะดารานักแสดง ยังชื่นชอบในตัวของนายกรัฐมนตรี ซึ่งอาจจะแตกต่างจากอารมณ์ความรู้สึกในขณะนี้ โดยสิ้นเชิง

2. การจัดทำเล่มสารนิพนธ์ เกิดขึ้นหลังจากการสอบปกป้องแล้ว โดยจะมีพนักงานทำการพิสูจน์อักษร จัด format แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการเข้าเล่มปกแข็ง นำส่งมหาวิทยาลัย ซึ่งสารนิพนธ์ของมาริโอ้ อาจมีข้อบกพร่องจากการพิสูจน์อักษรอยู่มาก อันอาจเกิดจากความผิดพลาดในการพิสูจน์อักษร ทางมหาวิทยาลัยขอน้อมรับความบกพร่องนี้ และจะปรับปรุงมิให้เกิดขึ้นอีกในงานวิจัยฉบับต่อๆไป

บทความก่อนหน้านี้สภาฯเริ่มถกงบปี64วาระ2-3 ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายเพิ่ม ชี้ 7 นาทีไม่พอ
บทความถัดไปทำเนียบ เรียก สันติบาล-ฝ่ายความมั่นคง ถกรับมือชุมนุมใหญ่ 19 ก.ย.